Schoolgids 2023-2024

 

2. De School 

IKC samenwerking
a. Openbaar
b. Schoolregels
c. Schoolplan
Schooljaar – a. leerplicht,   b. aantal lesuren,   c. verlof,   d. schoolverzuim,   e. studieverlof of ziekte van de leerkracht
Schooldag – a. schooltijden,   b. pauze,   c. lunch pauze en tussenschoolse opvang,   d. voor- en naschoolse opvang
Groepen
Schoolgebouw
Calamiteiten

Kindercampus King,  Integraal Kind Centrum (IKC)

Als school werken wij niet alleen. Wij werken samen met KinderRijk (opvang) & externe partners zoals de Bibliotheek-, Muziek- en Dansschool – en Sportbedrijf Amstelveen.
De jeugdhulpverlener en de wijkcoach zijn regelmatig in onze school aan het werk. Daarnaast zijn ook andere externe aanbieders die een meerwaarde voor onze leerlingen kunnen bieden welkom.
U kunt over onze visie meer lezen onder het tabblad KINDERCAMPUS, over de extra activiteiten onder ACTIVITEITEN en over zorg ook onder OUDERS.

We trekken gezamenlijk op als team, binnen leer- en ontwikkellijnen en door de leeftijdsgroepen heen. Wat betekent dat in de praktijk?

  • Kinderen van 0 tot 12 kunnen het hele jaar rond terecht bij de Kindercampus King.
  • School en opvang zijn met elkaar verbonden in bv:

Gezamenlijke thema/feest aanpak
❏ Kinderboekenweek,  Sinterklaas ontvangst, Koningsspelen, Zomerfeest
❏ Wereldkeuken voor peuters en kleuters
❏ Open podium voor peuters en kleuters, groepen 3/ 5 & 6/8
❏ theater/toneel/muziekvoorstelling voor peuters en kleuters samen
❏ groot leest voor bij klein (incl. KDV en HDO)
❏ groep 8 leerlingen zijn tutor bij groep 4  leerlingen voor de ICT leerlijn
❏ oudste leerlingen zijn tutor bij het leren lezen van groep 3 leerlingen
❏ speurtocht door de school, groot begeleidt klein
❏ Techniekweek, groot helpt klein* (incl KDV en HDO)
En overal verder waar we een mogelijkheid zien de leeftijdsgroepen te verbinden.
*groot = oudere leerlingen, klein = jongere leerlingen

Kanjer
We werken allemaal (en zijn geschoold) in de sociaal-emotionele methode Kanjer. Dat betekent dat overal en elk moment van de dag hetzelfde gedrag als gewenst wordt gezien en hetzelfde wordt gereageerd en omgegaan met ongewenst gedrag.

Zorg & warme overdracht
Wanneer er zorg speelt rond een kind of gezin trekken we daar samen in op. Dat betekent dat zorg vloeiend overgaat van peuter- naar kleutertijd en van school naar BuitenSchoolseOpvang tijd. Zo hebben we ook een gezamenlijk overleg met hulpverleners, consultatiebureau, school en opvang.

Gecombineerd personeel
Binnen de Campus zijn verschillende collega’s zowel in opvang als in school werkzaam. Zo werken pedagogisch medewerkers van de BSO ook in de TSO en als onderwijs assistent. 

ouders/divers
❏ we organiseren Nederlandse les voor ouders zowel van opvang als school
❏ we bieden mogelijkheden aan ouders om hun kind te laten wennen in opvangtijd bij school waarbij PM-er kind weer ophaalt
❏ het gezamenlijke gebouw biedt mogelijkheden in extra ruimtegebruik waardoor groepjes, ondersteuners, hulpverleners, extra lessen en activiteiten flexibel gebruik van de ruimtes kunnen maken
❏ gezamenlijke website
❏ gezamenlijke kennismakingsmomenten
❏ altijd achtervang aanwezig door samenwerking
❏ gezamenlijke avond met al het IKC personeel, hierop worden gezamenlijke thema’s in groepjes uitgewerkt.

a. Openbaar
De Kindercampus King is een openbare basisschool, waarvan de kenmerken in de grondwet (artikel 23) zijn vastgelegd. Principieel kenmerk is, dat het onderwijs van en voor de gehele samenleving is en dat kinderen, ouders en teamleden uit alle gezindten en groeperingen zich op school thuis kunnen voelen. Niet gescheiden maar samen, zoals de huidige maatschappij is vormgegeven en waarin men met elkaar leeft, leert en werkt. Dat maakt het onderwijs op school tot ontmoetingsonderwijs in de meest praktische zin van het woord, waarin acceptatie van verschillen en begrip en waardering voor elkaar belangrijke voorwaarden zijn.
De school schept een leef- en leerklimaat waarin respect voor anderen voorop staat, rust, orde en regelmaat houvast geven en kinderen vanuit deze veilige omgeving in staat zijn te komen tot emotioneel welzijn, sociale contacten en uitgedaagd worden tot goede leerprestaties op eigen niveau.

b. Schoolregels
In elke organisatie, de school niet uitgezonderd, zijn regels en afspraken een noodzaak voor een goede gang van zaken. Er zijn een heleboel regels en afspraken over op tijd komen, niet rennen in de gang, gebruik materialen, toiletbezoek, enz. Alles opnoemen gaat te ver, maar een aantal hoofdregels waar alle andere afspraken op zijn terug te voeren, zijn:

  • acceptatie van de ander, geen discriminatie
  • open communicatie
  • respect hebben voor anderen
  • geen eigen rechter spelen
  • niets doen, waarvan we weten dat dit een ander hindert
  • geen verbaal en/of non-verbaal geweld
  • nooit zonder toestemming zitten aan anderen en andermans spullen
  • in acht nemen van de normale beleefdheidsvormenWij werken met de Kanjer-methode, dat is de lijn waarlangs wij handelen, communiceren en met elkaar omgaan.Daar wij een veilig en prettig klimaat in de school essentieel vinden, hebben wij ook de mogelijkheid op te treden tegen verstoorders hiervan. Amstelwijs heeft voor haar scholen in een protocol vastgelegd welke procedure er gevolgd wordt in geval van schorsing en/of verwijdering. Dit is te lezen op de website  www.amstelwijs.nl

c. Schoolplan
Het school(jaar)plan is het jaarlijks beleidsplan waarin staat wat de visie en richtlijnen vanuit ons bestuur AmstelWijs zijn en hoe wij op de Kindercampus Kingschool hieraan vormgeven. Dit betreft het onderwijskundig-, personeels- en kwaliteitsbeleid, onze zelfevaluatie, analyses en ontwikkelpunten.
De jaarlijkse ontwikkelpunten kunnen o.a. voortkomen uit enquêtes, audit, inspectiebezoek, analyse, zelfevaluatie, input vanuit team, ouders en leerlingen, onderwijsontwikkelingen of invoering van nieuwe methodes. De actie-/veranderpunten voor het lopende jaar zullen ook op de website geplaatst worden. In september plant de directie steeds een ochtend om ons Schooljaarplan aan ouders toe te lichten.

Schooljaar

a. Leerplicht
Kinderen in Nederland zijn leerplichtig van hun vijfde tot en met hun achttiende jaar. Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen hebben o.a. leerplichtambtenaar mevr. Nil Tanriverdi aangesteld om toe te zien op de naleving van de Leerplichtwet. Zij is te bereiken via tel.nr. 020-5404472 dienst Burgerzaken afdeling Maatschappelijke Ontwikkelingen.

b. Aantal lesuren
Kinderen moeten in 8 jaar basisonderwijs 7520 uren onderwijs hebben genoten.
Op de Kindercampus King zijn de uren zo verdeeld dat de groepen 3 t/m 8 evenveel uren maken per jaar, minimaal 960, en voor de kleutergroepen dezelfde schooltijden gelden maar zij worden 15 vrijdagen per jaar vrij geroosterd en maken dan per jaar minimaal 880 uur.

c. Verlof
De directeur mag in uitzonderingsgevallen (de wet zegt: “om gewichtige reden”) verlof geven. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan huwelijk of sterfgeval in de naaste familie. Vakantie onder schooltijd zal niet als gewichtige reden worden aangemerkt. Zie verder het verlofformulier onder OUDERS op deze website.

Verzoeken om afwijking van het vakantierooster zullen alleen gehonoreerd worden, als u, naast het verplichte formulier (te downloaden van deze website of bij de administratie te verkrijgen), een verklaring van uw werkgever kunt overleggen, waarin de noodzaak tot afwijking naar voren komt. Het verlof moet minimaal 6 weken van tevoren worden aangevraagd. Voor 4-jarigen is bovenstaande niet van toepassing. Dit neemt niet weg dat de leerkrachten het bijzonder op prijs stellen, indien u ook dan met het officiële rooster rekening wilt houden en de regels van de verlofaanvragen wilt volgen.
In de eerste twee weken na de grote schoolvakantie mag geen verlof verleend worden. Kinderen die dan verzuimen, zullen gemeld worden bij de leerplichtambtenaar, mevr. Nil Tanriverdi. Verzuim in deze periode kan leiden tot een geldboete. 

d. Schoolverzuim
Als een kind door ziekte (of een andere dringende reden) niet of niet op tijd op school kan komen, wilt u dan tijdig bericht geven. Graag melding van maken via de Parro -app. Wilt u hierover ook een boodschap inspreken, dan kan dat op tel.nr. 020-7670366.
Na de ochtendronde zal er met de “niet gemelde absenten” telefonisch contact worden opgenomen. Wanneer de conciërge u niet bereikt, zal hij u een mailtje sturen. Dit is voor de veiligheid van uw kind, zodat een kind nooit zonder medeweten van de ouder niet op school aangekomen kan zijn.
Wij verzoeken u dringend dokter- / tandartsbezoek en bezoek aan andere instanties  zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaats vinden. Voorwaarde om afspraken na te komen onder schooltijd, is dat u uw kind komt halen en weer terugbrengt. Wij mogen kinderen onder schooltijd niet alleen van school laten gaan.

e.  Studieverlof of ziekte van leerkracht
Een enkele keer volgen leerkrachten scholing onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. In dergelijke gevallen wordt de groep door een andere leerkracht overgenomen.
Waar we voorheen een invalleerkracht inriepen bij ziekte van een collega, blijkt dat vanwege de tekorten aan leerkrachten in Nederland niet meer mogelijk. Wij hebben ons team nu zo ingericht dat onze leerkrachtondersteuner, onderwijsassistent of leraar in opleiding in te zetten is bij ziekdagen van een collega. Hebben we met meer zieke collega’s te maken, dan is de laatste optie u te vragen uw kind een dag thuis te houden. Er zal dan altijd een andere groep voor noodopvang beschikbaar zijn.

Schooldag

a. Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk:

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 12.30 uur
08.30 – 14.30 uur
08.30 – 14.30 uur

We verzamelen buiten op het plein met de groepen op de vaste groepsplek. Om iedereen de ruimte te geven hanteren we 2 tijden.
De groepen 6,7,8 gaan om 8:25 met hun leerkracht naar binnen en komen om 14:25 (wo 12:25) uur weer naar buiten.
De groepen 3,4,5 gaan om 8:30 met hun leerkracht naar binnen en komen om 14:30 (wo 12:30) uur weer naar buiten.
De kleuters , groepen 1,2, lopen tussen 8:20 en 8:30 zelf door de kleuterdeur naar binnen. En komen om 14:30 (woe 12:30) uur met de leerkracht naar buiten. Kleuters blijven op het schoolplein bij de juf staan totdat zij degene die hen ophaalt zien.

Het is voor uw kind, de groep en de leerkracht belangrijk op tijd op school aanwezig te zijn zodat lessen niet na aanvang weer onderbroken worden, we rekenen op uw inspanning hiertoe. Vanaf 08.20  uur wordt er op het schoolplein toezicht gehouden en gaan de deuren open.

Op woensdag voor 12.30 uur en de andere dagen voor 14.30 uur wachten de ouders buiten het hek tot de groepen 1/2 naar binnen zijn.

b. Pauze
De ochtendpauze is voor de groepen 1 en 2 rond 10.15 uur. De kinderen eten en drinken in hun lokaal en gaan later op de ochtend naar buiten.
De groepen gehuisvest op de 1e etage hebben ochtendpauze van 10.00 – 10.15 uur en de groepen gehuisvest op de 2e etage van 10.20 – 10.35 uur. Deze groepen brengen de tijd door op het schoolplein onder toezicht van de leerkrachten met pleinwacht; bij slecht weer blijven ze in het eigen lokaal.
Tijdens de korte pauze eten en drinken de kinderen iets gezonds en kleins. Dit nemen de leerlingen van thuis mee. U kunt denken aan groente/fruit/rijstwafel en water. Geen snoep, koek, frisdrank.

c. Lunch pauze & tussenschoolse opvang

groepen dagen tijden  
1 & 2 ma / di / do / vr   11:30-12:15 uur  
3 & 4  ma/di/vr 11:30-12:15 uur  
3 & 4  do 11:45-12:15 + sportblok  
5 ,6, 7, 8   ma/di/vr 12:15-13:00 uur  
5 ,6, 7, 8 do 12:15-12:45 + sportblok  

Op de Kindercampus King hebben wij tussenschoolse opvang geregeld waarvan alle kinderen nu gebruik maken. Wilt u hier geen gebruik van maken dan verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de directeur. U kunt uw kind dan ophalen om thuis te lunchen. Op de Kindercampus King vinden wij het belangrijk dat de kinderen gedurende de dag ook veel kunnen bewegen. Wij hebben een sport- en spelblok toegevoegd. Deze blokken worden gegeven op de donderdag aan de groepen 3/8. Op donderdag is de lunchpauze voor de groepen 3 t/m 8 dan ook een half uur + een kwartier sportblok. De andere dagen is de lunchpauze drie kwartier.

Tijdens de lunch komen lunchkrachten, deels vrijwilligers (opgeleid), deels pedagogisch medewerksters van Kinderrijk, in de groepen om de kinderen tijdens de lunch te begeleiden. De betaling van de kosten voor de tussenschoolse opvang verloopt via de financiële administratie van onze stichting Amstelwijs. Deze kosten betreffen de betaling van de lunchkrachten, de organisatie, schoonmaak en de realisatie van het extra sportblok. Deze betaling is dan ook verplicht voor alle kinderen die hier gebruik van maken. U tekent daarvoor bij de inschrijving van uw kind. De totale kosten bedragen voor een heel jaar per leerling EUR 150,- in 2023-2024. Start uw kind halverwege het jaar dan wordt het bedrag naar rato in rekening gebracht. De ouders krijgen de rekening voor de tussenschoolse opvang bij het begin van het schooljaar via schoolkassa toegestuurd. Ook de optie van gespreide betaling wordt geboden.

Leerlingen nemen het eten en drinken van thuis mee. Het belang van gezond eten en drinken onderschrijft de Kindercampus King. Tijdens de lunch geldt, net als tijdens de korte pauze, geen snoep, koek, frisdrank maar gezond eten en drinken, kinderen kunnen altijd hun waterfles vullen tijdens de pauze.

Sinds april 2023 biedt het Rijk via het Rode Kruis de mogelijkheid aan ouders zich aan te melden voor Schoolmaaltijden. Hiermee krijgen ouders voor wie het kopen van gezond eten voor hun kinderen financieel soms lastig is de mogelijkheid zich aan te melden voor boodschappen bonnen. Wekelijks ontvangt u een bon van € 11,00 om bv fruit voor uw kind te kopen in de door u gekozen winkel (dus buiten school) voor tijdens de kleine pauze.
In april 2023 heeft de school de aanmeldoptie aan alle ouders gestuurd, we zullen dit jaarlijks herhalen zolang het Rijk deze optie biedt.

d. Voor- en Naschoolse opvang
Op de Kindercampus King wordt intensief samengewerkt door opvang en school. We delen het gebouw en pedagogisch medewerkers uit de opvang zijn ook werkzaam in school als onderwijsassistent, tijdens de tussenschoolse opvang en uiteraard na schooltijd in de BSO.

Tevens is er de mogelijkheid gebruik te maken van voorschoolse opvang op de Kindercampus King op maandag, dinsdag en donderdag. Dat betekent dat uw kind al vanaf 7:30 uur op de Kindercampus King terecht kan. Aanmelden via www.kinderrijk.nl/inschrijven-vso. We gaan er vanuit dat uw kind dan al thuis ontbeten heeft.

De naschoolse opvang is altijd aansluitend aan schooltijd geopend tot 18:30 uur, op studie-/vakantiedagen van school en op de kleutervrije vrijdagen. Uw kind kan dus altijd op de Kindercampus King terecht! U kunt zich aanmelden via het KENNISMAKINGSFORMULIER op onze website of door direct te bellen met klantrelaties: telnr. 020-4260888.
Helaas is in 2023 een krapte ontstaan in de BSO plekken. Niet elk kind kan meer geplaatst worden. Meldt u tijdig aan!

Groepen
De leerlingen zijn in het cursusjaar 2023-2024 verdeeld over 14 groepen die per jaar in een vast lokaal zijn gehuisvest. De instroomgroep (14e groep) voor kleuters die in 2024 4 jaar worden, start ergens in 2024. De deler die in Amstelveen wordt gehanteerd voor groepsgrootte is 28. Op de Kindercampus King hebben wij, met de MR, afgesproken dit aantal ook als maximum per groep te hanteren. Uiteraard kan door omstandigheden hier een uitzondering in voorkomen. Bij het bepalen van mogelijkheden tot het toelaten van nieuwe leerlingen tot een groep wordt steeds de onderwijsbehoeften van de kinderen uit de groep en van de nieuwe leerling als uitgangspunt genomen. Dit kan betekenen dat een groep al “vol” is bij een kleiner aantal leerlingen.

De groepen zijn in principe homogeen samengesteld. Dat betekent dat kinderen bij elkaar zitten van dezelfde leeftijd (geboortejaar) en min of meer gelijk ontwikkelingsniveau. Met uitzondering van de kleutergroepen, zij worden bewust samen ingedeeld in een combinatiegroep 1/ 2.

Schoolgebouw
Ons gebouw telt 14 leslokalen, een speellokaal, een atelier, een bibliotheek, een personeelskamer, een directiekamer, een kamer voor de adjunct-directeur, een kamer voor de Intern Begeleiders, een kamer voor de administratie/conciërge, een aula met keuken en daarnaast nog 4 lokalen voor de opvang, een speelruimte en een atelier. Voor iedereen toegankelijk door de aanwezigheid van een lift.

Calamiteiten
In het onverhoopte geval van calamiteiten zijn de bedrijfshulpverleners, samen met de directie, verantwoordelijk voor het nemen van de juiste maatregelen.
Bedrijfshulpverleners zijn opgeleid om adequaat te handelen in geval van calamiteiten. Daarbij moet gedacht worden aan coördinatie bij ontruiming of het behandelen van gewonden tijdens de schooluren.
De 5 gediplomeerde BHV-ers van school volgen elk jaar de herhalingscursus.
We houden aan de start van het nieuwe schooljaar een geplande ontruimingsoefening, later in het jaar nog een onverwachte. Op dat moment kunnen wij zien of alle personeelsleden de juiste wegen bewandelen en weten de kinderen hoe zij het gebouw moeten verlaten.