Schoolgids 2023-2024

3. Het Team

Samenstelling

a. Directie 

Directeur mevr. mr. Francesca Deenik, RDO werkdagen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Adjunct-directeur mevr. Antoinette de Jong ambulante dagen dinsdag, woensdag, afwisselend vrijdag
    leerkracht 5 maandag

Voor het maken van een afspraak, onder of na schooltijd op deze dagen, verzoeken wij u contact op te nemen; tel. 020-6417799 of school@kindercampusking.nl

b. Groepsleerkrachten
Het team bestaat uit ruim  20 (gedeeltelijk parttime) leerkrachten. De parttime leerkrachten vormen per cursusjaar een vast duo. Onder het tabblad Groep kunt u vinden welke leerkracht voor welke groep staat.
De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor het lesgeven aan de kinderen en alle activiteiten die daarbij horen. Daarnaast vervullen zij ook schoolondersteunende taken, zoals het deelnemen aan onderwijs inhoudelijke overleggen, het opstellen van plannen, het organiseren van activiteiten, deelname aan kwaliteitskringen etc. Deze taken zijn vastgelegd in het taakbeleid van de school.
De kinderen spreken de leerkracht aan met “meester” of  “juf”, evt. gevolgd door de voornaam van de leerkracht.

c. Vakleerkracht
Op maandag, dinsdag en woensdag geeft de vakleerkracht gymles aan de groepen 3 t/m 8.

d. Onderwijsondersteunend personeel
Ter ondersteuning van directie en team zijn parttime aanwezig een administratief medewerker (maandag, dinsdag en woensdag) en een conciërge (alle dagen onder schooltijden).

e. Onderwijsassistenten
Op de Kindercampus King werken wij met 7 part-time onderwijsassistenten, Zij kunnen diverse ondersteuning bieden in en buiten de klas. In het kader van Passend Onderwijs kunnen zij gericht met kleine groepjes en een enkele keer met een individu werken waar dat gewenst is. De Intern Begeleider bepaalt samen met de leerkracht waar deze inzet gepleegd gaat worden.
Ieder heeft haar eigen specialisme. In de kleutergroepen is onze onderwijsassistent nadrukkelijk aan het werk met leerlingen die nog geen of beperkte woordenschat in het Nederlands bezitten. Door deze extra inzet kunnen de kinderen vanaf groep 3 ook vol profiteren van het onderwijs in de Nederlandse taal. Een tweede onderwijsassistent in de kleuterklassen ondersteunt de gang van zaken en de lessen in de klas en verzorgt motorische remedial teaching aan kleuters..
Een 3e onderwijsassistent is leerkracht in opleiding en breed in te zetten ter ondersteuning in de klas. Andere onderwijsassistenten ondersteunen vooral in de MB (3,4,5) groepen tijdens de lessen en nemen individuele toetsen af waar nodig. Zo ook onze combi-functionaris die zowel in de opvang als in het onderwijs werkt als OA.
Onze leerkrachtondersteuner ondersteunt in de BB (6,7,8) groepen, o.a. voor dyslectische leerlingen en leerlingen met een eigen leerlijn en is inzetbaar als invalleerkracht.

f. Stagiaires
De school heeft als onderdeel van de Stichting Amstelwijs een samenwerkingsverband (opleiden in school) met de EHvA (Educatieve Hogeschool van Amsterdam). Afhankelijk van de reeds gevolgde opleiding nemen zij deel aan het lesgeven in de groep. Dit gebeurt altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de groepsleerkracht. Een van de reguliere leerkrachten coördineert de plaatsing van de stagiaires. De leerkrachten die een stagiaire in de groep hebben, zijn daarvoor extra geschoold. Tjjdens de gymlessen kunnen stagiaires van de ALO (academie lichamelijke opvoeding) deelnemen aan het geven van de gymlessen onder toezicht en verantwoordelijkheid van de gymdocent. Ook hebben wij een samenwerking met de ROC om onderwijsassistenten als stagiair een leerplek te bieden.
Tijdens de schooldag kan er gefilmd worden in de klas voor eigen studie. Dit materiaal wordt direct vernietigd na gebruik en zal nooit gedeeld of verspreid worden.

g. Specifieke taken
Een aantal leerkrachten heeft niet de standaard LB maar een LC aanstelling omdat aan hen binnen de school specifieke taken zijn toebedeeld waarvoor zij ook een opleiding hebben gevolgd en de kennis die zij op dit gebied bezitten, inzetten binnen de school. De Intern Begeleiders zijn  gedeeltelijk vrijgesteld als groepsleerkracht om de functie naar behoren te kunnen uitvoeren.
Intern begeleiders (IB)
Deze leerkrachten hebben als belangrijkste taak de groepsleerkrachten en de leerlingen te begeleiden in de leerlingenzorg en zijn verantwoordelijk voor alle facetten van het leerlingvolgsysteem. De intern begeleiders hebben, om de taken goed uit te kunnen voeren, gerichte opleiding gevolgd, o.a. op het gebied van toetsen, sociaal-emotionele problemen en pedagogisch-didactisch onderzoek.
De IB-er werkt, samen met de leerkracht, speciale lespakketten uit voor die kinderen die andere onderwijsbehoeften hebben en in een enkel geval een aparte leerlijn volgen. De kinderen werken in de groep (soms ook thuis) aan dit extra werk. Verder kan de IB-er toetsen en onderzoek afnemen bij de kinderen, observaties in de groep verrichten. En kinderen begeleiden in het “leren, leren”.
Taalcoördinator
De taalcoördinator is verantwoordelijk, in samenspraak met de directie, voor de taalontwikkeling op onze school. Zij houdt de nieuwste ontwikkelingen op taalgebied bij, informeert het team hierover en evalueert samen met de directie de toets resultaten van het CITO leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de evaluatie worden stappen gezet ter continuering dan wel ter verbetering van het taalonderwijs. Daaronder valt ook het leesonderwijs, begrijpend lezen en technisch lezen.
Rekencoördinator 
De rekencoördinator is verantwoordelijk, in samenspraak met de directie, voor de rekenontwikkeling op onze school. Zij houdt de nieuwste ontwikkelingen op rekengebied bij, informeert het team hierover en evalueert samen met de directie de toets resultaten van het CITO-leerlingvolgsysteem. Aan de hand van de evaluatie worden stappen gezet ter continuering dan wel ter verbetering van het rekenonderwijs. 
Cultuurcoördinator 
We besteden veel aandacht aan de kunstzinnige vorming. Het opstellen van het culturele aanbod en het onderwijs in creatieve vakken wordt door haar gecoördineerd. Het aanbod wordt in samenwerking met het team vastgesteld. We streven er naar de leerlingen gedurende hun tijd op onze school met vele facetten van cultuur in aanraking te laten komen.
Media-coach
Mediawijsheid is een belangrijk terrein geworden om kinderen in mee te nemen. Onze media-coach heeft de gecertificeerde opleiding tot media coach gevolgd en volgt jaarlijkse de nascholing.
Kanjer- & anti-pest-co.
Deze leerkracht is als coördinator geschoold in zowel de sociaal-emotionele methode “Kanjer”, als in het beleid rond digitaal pesten. Zij volgt ook de jaarlijkse bijscholing en is aanspreekpunt, waar nodig, voor het team en leerlingen.
ICT-er
ICT staat voor Informatie (computers en software), Communicatie (bijv. internet) en Technologie. De technische ondersteuning wordt verzorgd door Cloudwise. De ICT-er ondersteunt het team, houdt de nieuwste ontwikkeling bij en voert in wat bijdraagt aan het onderwijs op de KCK.
Jonge kind specialist
Deze leerkracht heeft de opleiding excellente leerkracht en jonge kind specialist afgerond. Zij coördineert het onderwijs in de kleuterklassen, volgt de nieuwste ontwikkelingen en brengt dat wat bij onze school past ook in bij de kleuterbouw. Tevens draagt zij zorg voor een vloeiende overgang van peuter naar kleutertijd en van kleuter naar groep 3. 
Toekomst gericht onderwijs / DaVinci
Deze specialist volgt de nieuwe onderwijsontwikkelingen en brengt in wat interessant is voor de KCK. DaVinci is onze geïntegreerde wereldoriëntatie methode welke toekomst gericht werkt en de 21th century skills integreert. Deze specialist ondersteunt het team in de ontwikkeling tot het werken op deze wijze.
Bouwcoördinatoren
Binnen school hebben deze leerkrachten een coördinerende rol voor respectievelijk de groepen Bovenbouw 6/7/8, Middenbouw 3/4/5 & Onderbouw 1/ 2. Zij zijn eerste aanspreekpunt binnen de bouw etc.

h. inval leerkrachten
Wanneer een vast teamlid uitvalt door ziekte of bv door een studiedag proberen we dat op te vangen met een ander teamlid. Helaas zijn invalleerkrachten niet meer beschikbaar (v.w. het lerarentekort in Nederland). Deze leerkrachten verzorgen de lesdag voor de kinderen. Verder worden zij niet ingezet voor extra taken of gesprekken met ouders.