Schoolgids 2023-2024

6. De Ouders

mindmap ouderbetrokkenheid, klik hierop

Communicatie

a. Openheid
Een belangrijk uitgangspunt van de school is open communicatie, waardoor leerkrachten en ouders elkaar goed weten te vinden. Onze leerkrachten zijn onderwijsprofessionals: zij kennen het kind als leerling het beste, zij zien het tijdens instructie en zelfstandig werken, bij rekenen, taal, wereldoriëntatie, expressieactiviteiten en samenspelen. Ouders zijn de ervaringsdeskundigen: zij kennen hun kind het langst en het best. Zij zien hun kind in uiteenlopende situaties, binnen en buiten, alleen en samen met andere kinderen, achter de computer, aan de eettafel, op de sportclub en bij familie en vrienden. Samen denken zij na over wat hun leerling/kind nodig heeft om met plezier naar school te gaan en er optimaal te kunnen leren. Zij respecteren daarbij elkaars verantwoordelijkheid. 
De school gaat er vanuit dat de ouders betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind(eren) en het wel en wee van de school waarvoor zij gekozen hebben. Alleen door te weten wat er onder de ouders en hun kinderen leeft, is het voor de school mogelijk daar adequaat op te reageren. In principe is het wekelijks mogelijk de directie of een teamlid te spreken; verzoek is wel van te voren een afspraak te maken zodat wij voldoende tijd kunnen inruimen. De school medewerkers hebben een volle agenda, ook na lestijd,  met Samen Leermomenten, Kwaliteitskringen, intervisie, opleiding etc. De agenda moet dus worden geraadpleegd om een passend moment te zoeken. Naast de informele contacten zijn er vaste middelen en momenten waarop de school de ouders informeert, voorlicht en overleg voert.

b. Noodnummers
Het is voor de school van het grootste belang dat ouders, of plaatsvervangende personen, in geval van problemen (ziekte, ongeluk of anderszins) bereikbaar zijn. Daarom krijgen ouders het nadrukkelijke verzoek om noodnummers (werk, mobiel, familie) en eventuele wijzigingen daarvan aan ons door te geven, dit kan via ouderportaal. Uiteraard zal er discreet en adequaat met deze informatie worden omgegaan.

c. Schoolgids
De schoolgids is in te zien op de website van de school, zo kunnen wij de informatie up-to-date houden. Jaarlijks wordt deze aangepast aan vernieuwingen.

d. Website
Op onze website vindt u altijd de laatste informatie over school, de laatste Nieuwsbrieven, informatie en roosters. Ook vindt u daar de schoolgids, een aantal protocollen en de kalender die steeds wordt bijgewerkt. Ouders kunnen een inlog aanvragen via de website op naam van het kind. Daarmee kunt u alle informatie van de website bereiken, b.v. ook het oefenmateriaal voor leerlingen thuis en de informatie per groep.

e. Jaarkalender
Aan het einde van ieder schooljaar plaatsen wij de jaarkalender voor het volgende cursusjaar op de website. Dit is mogelijk voor zover de afspraken al bekend zijn, vervolgens werken wij de kalender steeds bij met de nieuwe afspraken. Het is dus handig elke week een keer op de kalender te kijken. In de jaarkalender staan vermeld:  alle vakantiedagen, vrije dagen voor groep 1/2, excursies, evenementen, e.d.

f. Nieuwsbrief
In principe verschijnt op maandag om de week de Nieuwsbrief. Daarin zijn opgenomen belangrijke data, mededelingen, onderwijsinhoudelijke zaken,  aankondigingen van evenementen, excursies, etc. Deze brief zal ook telkens op de website geplaatst worden. U ontvangt op de maandag een mailtje met de link naar de Nieuwsbrief. We gaan er vanuit dat alle ouders deze brief lezen en dus op de hoogte zijn van de inhoud.
Tussentijdse informatie is mogelijk als de informatie niet op het uitkomen van de Nieuwsbrief kan wachten, slechts betrekking heeft op één groep of afkomstig is van een andere instantie dan de school. Ook deze brieven verspreiden we via de mail.
Mocht u 2 weken geen mail van ons ontvangen hebben dan is de kans groot dat er iets niet goed gaat en dat u relevante informatie mist. Meld dat altijd zo snel mogelijk bij administratie@kindercampusking.nl

g. informatie nieuwe groep
In de tweede week van het cursusjaar bent u welkom voor een kop koffie in de klas. U kunt dan kennismaken met de andere ouders in de klas, de kinderen en de juf. Daarnaast is er voor alle ouders de mogelijkheid aan het begin van het jaar een “startgesprek” te voeren met de leerkracht. U wordt hiervoor uitgenodigd via de Parro-app en kunt dan uw eigen moment kiezen. De weken waarin deze gesprekken plaatsvinden, staan op de jaarkalender.
De groepsinformatie wordt op de website onder de groep geplaatst. De nadruk ligt op het onderwijskundige programma, maar ook de klassenregels, het huiswerk en andere groepsspecifieke onderwerpen worden beschreven.

h. Hier werken we aan
Groep 1 & 2 Telkens als de kleuters weer met een nieuw thema gaan werken ontvangt u een bericht van de leerkracht in de Parro-app. Op onze website onder de betreffende groep kunt u uitgebreid  lezen vanuit welk thema gewerkt gaat worden, wat er geoefend gaat worden, hoe u hier thuis op kunt aansluiten en het thema-filmpje waarin alle woorden in beeld worden gebracht die geleerd gaan worden.
Groep 3 Telkens als er een nieuwe kern van Veilig leren lezen start, ontvangt u de ouderbrief hierover op de mail en ook deze info is op de website onder de groep te vinden.
Voor groep 4,5,6,7,8  is per groep  het formulier “hier werken we aan” opgesteld voor het blok dat na een vakantie begint. Hierin kunt u per vakgebied lezen wat er de komende tijd geleerd en geoefend gaat worden en ook wat kinderen hier thuis aan kunnen doen. Deze informatie is ook op de website onder de betreffende groep te vinden.

i. Ouder – leerkracht – kind – gesprekken & rapport
Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden u en uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de groepsleerkracht. Dit betreft niet een voortgangsgesprek maar een kennismaking en een moment om verwachtingen naar elkaar uit te spreken.
In november is het eerste gesprek rond de vorderingen van de leerling. Via ouderportaal heeft u gedurende het hele jaar  inzicht in behaalde resultaten. 
In februari ontvangen de leerlingen hun eerste rapport, daarna is het ook mogelijk een 10-minutengesprek te voeren met de leerkracht.
We voeren deze gesprekken graag in de driehoek: leerkracht – ouder – kind. De samenwerking binnen deze driehoek is erg belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind.
Voor de zomervakantie ontvangen de leerlingen hun eind rapport.
Het spreekt vanzelf dat indien er vragen of problemen zijn, u niet op deze momenten hoeft te wachten en dat u dan een gesprek bij de leerkracht kunt aanvragen. Andersom zal de leerkracht dat ook bij u doen.
Sinds 2017 werken we met een “digitaal rapport”, dat wil zeggen dat u de rapporten altijd digitaal via ouderportaal kunt inzien en dat de cijfers via ons digitale datasysteem ParnasSys in het rapport gezet worden. De kinderen krijgen zelf in maart en juli ook hun rapport uitgeprint op papier in een map mee. In het papieren rapport van maart treft u ook de grafieken van het Cito leerlingvolgsysteem aan. Grafieken kunnen helaas niet via ouderportaal getoond worden.

j. Advies Voortgezet Onderwijs
In juni/juli worden de ouders van groep 7 samen met hun kind uitgenodigd voor het prognosegesprek.
In januari vinden de adviesgesprekken met de ouders en de leerlingen van groep 8 plaats. Hierin bespreekt de groepsleerkracht met de ouders welke vorm van Voortgezet Onderwijs voor het kind volgens school het meest geschikt is. Met dit advies gaan de ouders hun keuze bepalen voor het voortgezet onderwijs voor hun kind.
In maart volgt de uitslag van de doorstroomtoets. Wanneer deze boven het advies is gemaakt, volgt een 2e en definitief adviesgesprek.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de inschrijving bij de gekozen school. Schoolbesturen vinden een goede overstap van de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs van groot belang voor een succesvolle vervolgcarrière. Daarom hebben zij afspraken gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op een school voor Voortgezet Onderwijs. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde “kernprocedure”. Alle Amstelveense scholen hebben toegezegd zich te houden aan deze kernprocedure. Deze is voor u te vinden op http://www.swvam.nl  

k. Schoolverlaters
Voor elke leerling die de school verlaat, wordt zorg gedragen voor een overdracht. Dit bestaat uit het “digitale overdrachts dossier” vanuit ons digitale systeem ParnasSys naar de nieuwe school via de beveiligde route OSO. Wij zelf informeren ook altijd eerst bij de leerkracht of Intern Begeleider van de toeleverende school. Ontvangende scholen die dit ook doen staan wij graag te woord.

l. Jaarvergadering
In november vindt de algemene jaarvergadering plaats. De jaarstukken van de Medezeggenschapsraad en Ouderraad worden voor die tijd onder alle ouders verspreid. Hierin wordt verslag gedaan van hun activiteiten in het afgelopen jaar en worden de plannen en begroting voor het komend schooljaar voorgelegd. Ook treden Ouderraads- en/of Medezeggenschapsraadsleden af of worden her- of gekozen. Bij vacatures kunnen ouders zich volgens het MR reglement kandidaat stellen. Op de vergaderavond in november van MR en OR zijn ouders welkom die toelichting op de stukken wensen. Ook via de mail kunt u aan MR of OR vragen/tips/reactie geven. De jaarstukken worden op deze avond vastgesteld.

m. informatievoorziening (gescheiden) ouders
De school informeert u als ouders graag over de prestaties en het welbevinden van uw kind. Ons uitgangspunt is dat het belang van uw kind voorop moet staan en dat dat belang er in het algemeen het meeste mee gediend is als beide ouders goed op de hoogte zijn van wat erop school gebeurt.

Bent u als gescheiden ouder niet meer met het ouderlijk gezag of de dagelijkse zorg over uw kind belast, dan hanteren wij de regel dat de school alle informatie van school verstrekt aan de ouder met het ouderlijk gezag en/of feitelijke zorg belaste ouder en alle schoolse zaken betreffende uw kind met deze ouder regelt. Mocht de andere ouder rechtstreeks door ons willen worden geïnformeerd, dan doen wij dat graag, maar alleen nadat deze ouder ons daarom heeft gevraagd en het de belangen van uw kind niet schaadt. Het gebeurt dus niet automatisch. Bovendien moet u er rekening mee houden dat wij u geen informatie verstrekken die wij niet óók verschaffen aan uw ex-partner die met het ouderlijk gezag is belast. U krijgt dus niet méér of andere informatie dan ook aan de ander wordt verstrekt.

Als ouder kunt u beide:
* een inlog ontvangen op ouderportaal, zo kunt u de vorderingen bijhouden, absenties, adressen van klasgenoten, deelnemen aan vragenlijsten etc.
* in de mailgroep worden opgenomen voor nieuwsbrieven en andere groepsbrieven
* afspraken met de leerkracht, 10-minuten gesprekken, voeren wij graag met beide ouders tegelijk, of u kunt een keuze maken wie erbij aanwezig is

Bij inschrijving horen wij graag wie van de ouders met het ouderlijk gezag belast is en met de dagelijkse verzorging van uw kind. En of u beiden of op één naam de inlog en nieuwsbrieven wilt ontvangen. Mocht de situatie wijzigen gedurende de schoolperiode, dan worden wij daar door u van op de hoogte gesteld.
Zie uitgebreider het protocol “informatievoorziening niet samenwonende en/of gescheiden ouders” op de website van ons schoolbestuur Amstelwijs.

n. Privacy
Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en personeel en voldoen aan AVG. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van Amstelwijs, het bestuur waar onze school onder valt. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld en is te vinden op www.amstelwijs.nl, onder de menuknop ‘ouders’.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling (denk aan dyslexie of ADHD) evenals medische gegevens. 

De leerlinggegevens en de vorderingen van leerlingen worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is  beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school en het bestuurskantoor.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Ons bestuur heeft met deze leveranciers verwerkingsovereenkomsten afgesloten.  De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Leveranciers waar afspraken mee zijn gemaakt, kunt u vinden in bijlage 2 van het privacyreglement. In genoemde bijlage zijn ook links opgenomen naar de privacybijsluiters van de leermiddelen die wij van deze leveranciers gebruiken. Daarin kunt u lezen hoe de digitale leermiddelen omgaan met de leerlinggegevens.
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als u een andere mening heeft dan school, vullen we de gegevens met uw mening aan. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de schooldirecteur.

Foto’s en film-opnames van leerlingen worden met de ouders gedeeld via de Parro app per groep. Natuurlijk is het wel leuk ook in de nieuwsbrief af en toe een foto te plaatsen. Dit zullen altijd actie-foto’s zijn van meerdere kinderen en geen portretten. Wij vragen u aan de start van het nieuwe schooljaar via de Parro app waar u wel/geen toestemming voor geeft. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en films kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de directeur.
We doen een dringend verzoek op alle ouders om fotoś gemaakt door u tijdens een schooluitstapje niet via social media te delen. 

Om leerlingen eenvoudig toegang te geven tot digitaal leermateriaal, maakt onze school gebruik van Basispoort. Deze software maakt het geven van onderwijs op maat via gedigitaliseerde leermiddelen mogelijk. Het maken van bijvoorbeeld een online toets is alleen mogelijk als de leerkracht weet welke leerling de antwoorden heeft ingevoerd. Hiervoor zijn leerlinggegevens nodig. De school heeft met Basispoort een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van de leerlinggegevens. Basispoort maakt gebruik van de volgende set met gegevens: een identificatienummer van Basispoort, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geboortedatum, leerlingkey, groepskey, groepsnaam, jaargroep, geslacht en het identificatienummer van de school. Via Basispoort worden er dus geen leer- of toetsresultaten opgeslagen en/of uitgewisseld.

Op onze school wordt gewerkt met ouderportaal, via dit portaal is, na inlog, ook per klas, een klassenlijst te zien met de adressen van leerlingen. Deze lijst met contactgegevens is erg praktisch om te overleggen met andere ouders, als de kinderen (buiten schooltijd) willen afspreken of als er vragen zijn rondom bv schooluitstap. Wij vragen op het inschrijfformulier uw toestemming om de naam van uw kind, diens adres en uw telefoonnummer en mailadres te mogen delen met de andere (ouders van de) klasgenootjes van uw kind. Als u er bezwaar tegen heeft, wordt de informatie van uw kind niet gedeeld. Deze informatie op de klassenlijst mag uitsluitend gebruikt worden voor persoonlijk gebruik onderling, en dus niet voor bijvoorbeeld reclame.

Ouderparticipatie

a. Groepsgebonden
Binnen het lesprogramma op onze school is er een mogelijkheid voor ouders om hieraan mee te werken. Deze vorm van ouderparticipatie is niet bedoeld als vrijblijvende aanwezigheid in de klas, maar vergt overleg en in sommige gevallen een wekelijkse bereidheid van de ouders om zich in te zetten. De ouderparticipatie maakt het mogelijk een aantal lessen en/of werkvormen beter te begeleiden. De activiteiten van de ouders vinden binnen de klas plaats en altijd onder verantwoording van de leerkracht. De behoefte aan hulp is voor iedere groep verschillend. Bij het werken met de methode DaVinci doen wij ook een beroep op ouders.Het is heel erg leuk als u bij een bepaald thema als specialist kunt komen vertellen bijvoorbeeld vanuit achtergrond, beroep, hobby, kennis etc.
Tot nu toe zijn ouders actief bij de schooltuinen, handvaardigheidlessen, technieklessen,samen koken, begeleiden van excursies, hulp bij het maken van het eerste werkstuk en bij festiviteiten. Indien nodig wordt vooraf een instructie gegeven.

b. Klassenouder
In iedere groep is er een klassenouder of zijn er twee ouders die samen de functie vervullen. Die ouder is voor de groepsleerkracht een eerste aanspreekpunt in het contact naar de oudergroep als totaal. Hij/zij vervult een coördinerende rol bij de organisatie van groepsgebonden activiteiten, hoeft het dus niet alleen uit te voeren.
Enkele activiteiten waar de klassenouder voor ingeschakeld kan worden, zijn:

 • Organiseren van vervoer tijdens excursies.
 • Het versieren van het lokaal bij een juf/meester verjaardag.
 • Het regelen van een presentje/kaartje bij lief- en leedzaken de groep betreffend
 • Hulp bij festiviteiten.
 • De groepsgebonden ouderparticipatie invullen.

Jaarlijks wordt gevraagd of de zittende klassenouder deze taak nog wil blijven vervullen. Als dit niet het geval is zoekt de groepsleerkracht een nieuwe ouder. U kunt de klassenouder op de website vinden onder “groep”.

c. Medezeggenschapsraad
Aan de school Kindercampus King is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Deze is te vergelijken met een ondernemingsraad in een bedrijf. In de MR zitten 3 vertegenwoordigers van ouders (oudergeleding) en 3 leerkrachten (teamgeleding). De MR bevordert de openheid, openbaarheid en het onderlinge overleg tussen ouders en het onderwijsteam. Als adviseur is de directie gedeeltelijk bij de vergadering aanwezig.
Leden van de raad hebben een zittingsperiode van 3 jaar. De oudergeleding wordt gekozen door en uit de ouders/verzorgers van de kinderen op school. De teamgeleding wordt gekozen uit het onderwijzend personeel.
De MR bespreekt allerlei zaken over de school en adviseert de directie en het Bestuur Amstelwijs hierover.
Onderwerpen waarbij de MR adviseert en in een aantal gevallen instemmingsrecht heeft, zijn:

 • Vaststelling schooljaarplan, waarin de inhoud en organisatie van het onderwijs op onze school wordt aangegeven.
 • Deelname aan een onderwijskundig project.
 • Wijziging in de organisatie van de school.
 • Vaststelling regels op gebied van veiligheid en gezondheid (RI&E, ARBO).
 • Het jaarlijkse formatieplan.
 • Taakbelasting van het personeel.
 • Financiën.

Het Bevoegd Gezag en de schoolleiding geven alle belangrijke informatie die de MR nodig heeft om goed te kunnen werken. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Minstens één keer per jaar verzorgt de MR een informatieavond voor alle ouders, de jaarlijkse ouderavond, in samenwerking met de Ouderraad. De verslagen van de MR worden op de website van de school geplaatst. De MR werkt volgens een reglement.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De belangen van alle ouders en teamleden van de Amstelwijsscholen worden behartigt door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Voor de Kindercampus King maken een ouder (OMR lid) en een leerkracht deel uit van deze raad. Nadere informatie over de GMR (vergaderdata, jaarverslag en de verslagen van de vergaderingen) vindt u op de website van Amstelwijs www.amstelwijs.nl

d. Ouderraad
Deze raad, alleen bestaande uit ouders, zet zich onder meer in voor vele praktische zaken, zoals het mede organiseren van schoolfeesten, schoolreisjes, sportevenementen, ontvangst van ouders, etc. Bovendien beheert zij de ouderbijdragen. De leden van de OR zijn volgens een vast schema aftredend. Bij vertrek van ouderraadsleden wordt via werving gezocht naar nieuwe leden. Bij de vergaderingen van de OR zijn een lid van de directie en een leerkracht als adviserend lid aanwezig.

e. Ouderbijdrage
De school ontvangt van het ministerie per leerling en per cursusjaar een bepaald bedrag ter besteding aan methodisch en verbruiksmateriaal. Dat bedrag is alleen bedoeld voor genoemde onderdelen. Als we als school meer willen doen voor de kinderen,mag dat niet uit de onderwijsgelden maar moet dan vanuit de ouderbijdrage worden betaald. Vandaar dat de ouderraad aan de ouders een bedrag per leerling vraagt.
Deze ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage die door de ouderraad wordt beheerd en wordt besteed aan de kosten van de schoolreis, Sinterklaas, kerstfeest, sportevenementen, schoolfeesten, ouderavonden en communicatiemiddelen richting de ouders. De ouderbijdrage wordt ieder jaar op de jaarvergadering vastgesteld. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

f. Sponsoring
Sponsoring is een zakelijke transactie. Het gaat om een commerciële activiteit, waarbij een bedrijf geld of goederen geeft soms in ruil voor bepaalde diensten. Daarmee onderscheidt sponsoring zich nadrukkelijk van een donatie. Kenmerkend voor sponsoring is dat er vaak sprake is van een tegenprestatie.
Bij sponsoring moet de school zich afvragen in hoeverre zij bereid is om het bedrijfsleven toe te laten. Wat betekent sponsoring voor het imago, de identiteit, het profiel en de autonomie van de Kindercampus King?
Alvorens de Kindercampus King in zee gaat met sponsors is het van groot belang om de beleidsuitgangspunten en financiële zaken op orde te hebben. Meerjarenbeleidsplannen en begrotingen zijn gerealiseerd. Zij geven de Medezeggenschapsraad en de directie inzicht in de baten en lasten en laten zien waarom sponsoring voor de Kindercampus King eventueel gewenst is.
Er liggen drie belangrijke uitgangspunten ten grondslag aan sponsoring.
Deze luiden als volgt:

 1. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige doelstellingen van de Kindercampus King. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen.
  Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen.
 2. Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
 3. Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de Kindercampus King aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijs mag niet afhankelijk zijn van sponsormiddelen.

Sponsoring zal, gelet op de financiële huishouding van de Kindercampus King, niet snel aan de orde zijn. Het zal zich beperken tot een incidentele sponsoring voor afgebakende doelen. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan nieuwe sporttenues of extra materialen voor binnen of buiten de school die buiten het standaard pakket vallen.