Schoolgids 2023-2024

 

1. Schoolgegevens

Naam: Kindercampus King
Adres: Oostelijk Halfrond 441
1183 EZ Amstelveen
Telefoon: 020-6417799
E-mail: school@kindercampusking.nl
Web-site: www.kindercampusking.nl

Huisvesting/Bereikbaarheid
De Kindercampus King ligt centraal in de wijk Kostverloren, Amstelveen- Noord. In januari 2015 zijn wij met de school, de halve dagopvang en de buitenschoolse opvang in ons nieuwe gebouw getrokken. Het kinderdagverblijf was al eerder klaar en ligt direct naast ons.

Leerlingen uit de wijk kunnen goed naar school lopen en fietsen. Zowel aan de noord- als aan de zuidkant van ons plein is een grote fietsenstalling.Leerlingen die van de westelijke kant van de Beneluxbaan komen, kunnen gebruik maken van het fiets- en  voetgangerstunneltje bij Onderuit.
Parkeergelegenheid is bij de flat achter de school en op het parkeerterrein naast de school, vanaf 29-9-2023 wordt dit betaald parkeren.
Met de sneltram (lijn 5 en 25) is de school goed te bereiken (halte Zonnestein).

Schoolbestuur
Onze school maakt deel uit van de Stichting Amstelwijs, schoolbestuur voor openbaar primair onderwijs. De Stichting  Amstelwijs bestuurt 11 scholen in Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en Nes aan de Amstel, waaronder 1 school voor speciaal basisonderwijs (sbo).
De Stichting Amstelwijs bestuurt de volgende scholen:

 • Amsteltaal, school voor nieuwkomers (1e jaar Nederlandse taal leren)
 • Jan Hekmanschool   in Ouderkerk aan de Amstel
 • Kindercampus King, IKC
 • De Linde,   montessorischool
 • Michiel de Ruyter
 • Mio Monde,   montessorischool & IKC 
 • Piet Hein
 • De Pioniers
 • De Bloeiwijzer,   sbo
 • De Westwijzer
 • De Zwaluw   in Nes aan de Amstel

In Amstelveen is een nieuw aanmeldbeleid opgesteld dat van kracht gaat voor kinderen geboren in september 2020 of daarna. Het streven is thuisnabij onderwijs voor alle leerlingen. U wordt een jaar voor de 4e verjaardag van uw kind vanuit de gemeente benaderd om uw kind aan te melden, eerder aanmelden is ook niet mogelijk. Dan krijgt u de optie een school te kiezen waarbij voorrang geldt op de 4 voorkeursscholen die het dichtste bij uw huis liggen. Zie voor verdere toelichting het kopje “aanmelden” op onze website. U kunt zich altijd aanmelden voor een informatiemoment op de Kindercampus King via het formulier op de “home-page”, om u vast te informeren over de school.
Voor alle scholen geldt dat broertjes en zusjes voorrang hebben.

Het openbaar onderwijs is in beginsel voor ieder kind bereikbaar en beschikbaar. Recht op toegankelijkheid, respectvol omgaan met pluriformiteit, openheid, ontplooiingskansen voor een ieder en communicatie gericht op kwaliteitsverbetering worden gezien als onvervreemdbare aspecten voor ons openbaar onderwijs. Amstelwijs wil op een toegankelijke, inzichtelijke en toetsbare wijze komen tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. De kinderen kunnen zich, binnen hun eigen mogelijkheden, in onze scholen op een veilige en pedagogisch verantwoorde wijze optimaal ontwikkelen. De meetbare kwaliteit van personeel, huisvesting en leermiddelen is hiermee onverbrekelijk verbonden. Wij werken aan wat kwalitatief deugdelijk is voor de leerkracht en het kind. Amstelwijs wil hiermee bereiken dat de kinderen die onze scholen verlaten een goede basis hebben voor verdere ontplooiing die mogelijkheden biedt om in de samenleving gemotiveerd oplossingsgericht te leren, te werken en te leven.

De dagelijkse gang van zaken ligt in handen van de bestuurder-directeur,
sinds 1-8-2021 dhr. H. van Velzen
Bezoekadres:                   Kalkbranderij 2, 1185 ZX Amstelveen
postadres:                        Postbus 9159, 1180 MD Amstelveen
De bestuurder-directeur wordt administratief ondersteund door de medewerkers van het stafbureau.

Directie
De directie van de Kindercampus King wordt gevormd door Francesca Deenik, directeur en Antoinette de Jong, adjunct directeur. Zij zijn op afspraak onder en na schooltijd beschikbaar.

Team
Het schoolteam bestaat uit directie, groepsleerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel. Daarnaast werken wij samen met de pedagogisch medewerkers van onze opvang.

Leerlingen
De leerlingen zijn verdeeld over 14 groepen. In principe zijn de groepen homogeen (per jaargroep) ingedeeld, alleen de kleutergroepen 1 en 2 zitten gecombineerd in de klas. De grootte van de groepen ligt tussen de 18 en 31 leerlingen. Het totale aantal leerlingen aan de start van het jaar is ongeveer 300 en groeit gedurende het jaar door instroom van 4-jarigen.

Ouderparticipatie/-communicatie
Aan de school zijn verbonden de Medezeggenschapsraad bestaande uit ouders en leerkrachten en de Ouderraad die gevormd wordt door ouders en een teamlid.
Daarnaast zetten ouders zich in voor allerhande schooltaken.
Een open communicatie tussen school, leerlingen en ouders is een belangrijk uitgangspunt van de school.