De medewerkers van de peutergroep, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de basisschool werken samen, als één team, aan de ontwikkeling van uw kind. Het is ons doel uw kind een vloeiende overgang, één pedagogisch klimaat en één doorgaande leerlijn te bieden. Ook na de Kindercampus King is er een goede overdracht naar het voortgezet onderwijs.

Opvangteam
Ons opvangteam van pedagogisch medewerkers stimuleert op elke mogelijke manier dat uw kind zich spelenderwijs ontwikkelt tot een gelukkig, krachtig en sociaal vaardig mens. We leren kinderen om te gaan met leeftijdsgenoten en zorgen voor een goede voorbereiding op het schoolleven na de opvang.

Onze medewerkers werken vanuit hun kennis over kinderen en onze jarenlange ervaring in de kinderopvang. Om continu hun kennis te vergroten en geprikkeld te blijven doorlopen onze medewerkers een uitgebreid aanvullend scholings- en begeleidingsprogramma. Ons pedagogisch beleid is geïnspireerd door het gedachtengoed van Loris Malaguzzi, Emmi Pikler en Thomas Gordon. Ook leidinggevenden bij Kindercampus King hebben een pedagogische achtergrond, zodat zij collega’s gericht kunnen begeleiden.

Onderwijsteam
Ons onderwijsteam bestaat uit 24 groepsleerkrachten, 2 intern begeleiders, 5 onderwijsassistenten, een vakleerkracht gymnastiek, een directeur en een adjunct-directeur. Het team wordt ondersteund door een conciërge en een administratief medewerker.

De leerkrachten zijn de spil in het onderwijs op Kindercampus King. Zij zijn de hele dag met uw kind aan het werk en stimuleren zijn of haar ontwikkeling. Iedere groep heeft 1 of 2 vaste leerkrachten. De vakleerkracht gymnastiek verzorgt voor de groepen 3 t/m 8 twee keer per week de gymles.

De intern begeleiders ondersteunen de leerkracht bij het verlenen van speciale zorg aan de leerlingen en zij coördineren en bewaken het zorgbeleid van Kindercampus King.

Onze onderwijsassistenten geven extra ondersteuning in en buiten de groep. De ondersteuning op school wordt ingezet op: gedrag, taal, rekenen, concentratie en werkhouding.

De administratief medewerker verzorgt alle administratieve taken: van facturering tot leerling-administratie.

De conciërge is verantwoordelijk voor de huishoudelijke zaken, het gebouw en het kopieerwerk.