Schoolgids 2023-2024

7. Praktische Informatie

ACTIVITEITEN

Gedurende een schooljaar vinden er tijdens en buiten de schooluren diverse activiteiten/festiviteiten plaats. Een aantal daarvan zijn voor een afzonderlijke groep (of groepen), andere zijn voor de gehele school of Kindercampus. Bepaalde activiteiten zijn alleen voor de kinderen (eventueel met hulp van ouders), andere zijn bestemd voor leerlingen en ouders. Op de jaarkalender en door brieven, ook via de mail worden de ouders ruimschoots van te voren op de hoogte gebracht.
Enkele activiteiten onder schooltijd (kunnen) zijn:

 • Natuur en Milieu Educatie (NME) Bezoeken aan Elsenhove en het Amsterdamse Bos
 • Bibliotheek bezoek
 • Culturele uitstapjes
 • Sportdag
 • Sinterklaas- en kerstfeest
 • Een speurtocht
 • De gemeentelijke schoolsportdag voor groep 8
 • Het schoolreisje voor de de groepen 1 t/m 7
 • 3-daags schoolreisje voor groep 8.
 • De generale repetitie van de afscheidsmusical van groep 8 voor alle leerlingen
 • Een culturele doe-dag/voorstelling voor alle leerlingen en ouders
 • Open Podium

Activiteiten die buiten schooltijd plaats vinden zijn:

 • “Buitenschoolse” activiteiten, bestemd voor leerlingen en ouders 
 • De afscheidsmusical van groep 8
 • Jaarlijks Ouderraad thema feest

Verjaardagen
Tijdens de pauzehap en lunch wordt alleen gezond gegeten en gedronken. Geen snoep, zoetigheid of gezoete drankjes mee naar school.

Tijdens verjaardagen en feesten mag er getrakteerd worden, ook dat is gezond! Wilt u hiervoor suggesties? Kijk dan op www.gezondtrakteren.nl of in het voorbeeldenboek op de balie van de keuken in de aula. Overlegt u anders van tevoren even met de leerkracht over de traktatie. Bedoeling is iets lekkers dat meteen bij de viering gegeten kan worden. Geen cadeautjes dus en geen grote hoeveelheden. Snoep traktaties mogen niet worden uitgedeeld.
Als een kind jarig is, wordt dat in de klas gevierd en mag hij/zij in de eigen klas trakteren. De ouder(s) van de jarigen mogen in de groepen 1 en 2 het eerste 1/2 uur van de schooldag bij het feest blijven.
Het zou fijn zijn als u uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje buiten school uitdeelt. Het uitdelen in de klas kan namelijk confronterend zijn voor kinderen die niet worden uitgenodigd.
Als de leerkracht zijn/haar verjaardag viert, worden de leerlingen en de ouders daarvan ruim op tijd op de hoogte gebracht. Meestal clusteren we deze verjaardagen tot 1 meester- en juffendag.

Sinterklaas
Ieder jaar bezoekt Sinterklaas de Kindercampus King. In de weken voor het feest laat hij vaak al iets van zich horen. Vanaf groep 5 trekken de kinderen een lootje en kopen voor deze klasgenoot een cadeautje, maken een surprise en schrijven daar een gedicht bij. Op 5 december komt Sinterklaas bij ons op school, of de vrijdag voor het weekeinde van 5 december. U hoort via de Nieuwsbrief hoe we dit organiseren. Vanuit de ouderbijdrage, door u betaald aan de ouderraad, krijgen alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een sinterklaascadeautje.

Kerstfeest
Als Sinterklaas weer terug naar Spanje reist, zijn wij al druk bezig de kerstbomen samen met de kinderen op te tuigen. De bomen worden betaald vanuit uw ouderbijdrage. Aan de start van het kerstontbijt voor de kinderen, de dag voor de kerstvakantie begint, zijn de ouders van harte welkom even mee te komen naar de klas en daarna met de andere ouders een kop koffie/thee te drinken  in de aula.

Schoolarts
Gedurende de periode op de basisschool worden de kinderen 2 maal op school door een schoolverpleegkundige bezocht. De eerste keer, in groep 2, worden de kinderen uitgebreid door een assistent van de Gemeentelijke Basis Gezondheidsdienst onderzocht. Het is een algemeen lichamelijk onderzoek met o.a. controle van gezichts- en gehoorscherpte, houding en beweging.
Vervolgens in groep 7 worden de kinderen opgeroepen voor een algemeen onderzoek, hierbij is het belangrijk dat een van de ouders of verzorgers bij het onderzoek aanwezig is.
Als er bij het onderzoek iets wordt gevonden, dat het kind kan hinderen bij zijn functioneren in de groep of bij het verwerken van de leerstof, dan wordt dat, in het belang van het kind, ook met de groepsleerkracht besproken, tenzij de ouder / verzorger tijdens het onderzoek hiertegen bezwaar maakt. Omdat er voor alle medewerkers van de schoolartsendienst sprake is van medisch beroepsgeheim, is men verzekerd van een vertrouwelijke behandeling van de gegeven informatie.
De schoolverpleegkundige heeft regelmatig contact met de IB-er.

Vaccinatie 9-jarigen
Alle 9-jarigen krijgen in het kader van het rijksvaccinatieprogramma een uitnodiging voor twee inentingen: BMR (bof, mazelen, rode hond) en DTP (difterie, tetanus, polio). Dit gebeurt buiten de school. De kinderen worden per postcodegebied opgeroepen. Dit kan betekenen dat leerlingen uit een groep niet op dezelfde dag gevaccineerd worden.

EHBO / BHV
Als uw kind op school een ongelukje krijgt, dan doen wij het volgende:
• Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Er is altijd een personeelslid
aanwezig met een BHV-diploma.
• Is het ernstiger, dan doen wij het noodzakelijkste en nemen direct contact met u op.
Wilt u ervoor zorgen dat we altijd beschikken over een juist noodnummer?
Het is heel vervelend als we u in geval van nood niet kunnen bereiken!

* Binnen ons schoolteam werken 5 opgeleide BHVers, zij volgen jaarlijks de herhalingscursus.
* aan de start van elk nieuw schooljaar houden wij een aangekondigde ontruimingsoefening met alle groepen zodat de groep weet hoe zij het nieuwe lokaal moeten verlaten en wat hun vluchtweg is. Later in het jaar houden wij dan nog een onaangekondigde oefening.

Ziekte
In geval van ziekte wordt contact opgenomen met de ouders of plaatsvervangende personen (via de noodnummers). Wij vragen u dan uw kind op te komen halen van school.

Ziek melden
Als uw kind ziek is, kunt u dat aangeven in de Parro-app. Lukt dat niet, dan kunt u tussen 08:00 en 08:30 uur bellen naar school op telefoonnummer 020-7670366

Verzekeringen
Alle kinderen zijn via school collectief verzekerd. Deze verzekering is geldig onder schooltijd en in de tijd die nodig is om van huis naar school en van school naar huis te gaan (een kwartier voor en na schooltijd). De verzekering dekt ook de uitstapjes die onder schooltijd plaats vinden per openbaar of particulier vervoer. Naast bovengenoemde verzekering is het aan te raden zelf voor de kind(eren) een WA-verzekering af te sluiten, aangezien bepaalde gevallen (zoals beschadigde kleding en bril) niet onder de schoolverzekering vallen.

Schade die ontstaat aan het device dat school aan uw kind uitleent tijdens normaal gebruik, zal school betalen. Mocht schade ontstaan door oneigenlijk gebruik door uw kind van het device (denk aan ermee gooien of rammen)  zal bij u /uw verzekering worden verhaald.

Speelgoed
In het algemeen is het niet verstandig om de kinderen speelgoed mee naar school te geven. Er bestaat altijd de kans dat het weg raakt of niet ongeschonden weer thuis komt.
De kinderen van de groepen 1/2 (en soms 3) mogen geregeld op vrijdag een spelletje mee naar school nemen.

Fietsen
Kinderen die met de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de daarvoor bestemde rekken. De fiets moet op slot gezet worden. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gestalde fietsen. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Wij raden u aan de fiets ’s middags altijd weer mee te nemen. Fietsen die de avond/nacht in de rekken blijven staan, vinden wij de volgende dag helaas vaak kapot terug.

Gevonden voorwerpen
Als een kind iets verloren heeft of de ouder mist een voorwerp dan is het raadzaam contact op te nemen met de groepsleerkracht.
Overigens is het heel handig, als kleding gemerkt is en tas, lunchdoos en beker voorzien zijn van de naam van het kind. Gevonden voorwerpen worden in het gele krat in de aula gelegd. Op bepaalde momenten worden de niet opgehaalde spullen uitgespreid in de aula. Voorwerpen die niet worden opgehaald, worden aan de kledingcontainer geschonken.

Schoolfotograaf
Ieder najaar komt de schoolfotograaf om portretfoto’s en groepsfoto’s te maken. U ontvangt via school een kleine afdruk met inlogcode om de bestelling via internet te kunnen doen.

Praktische regels

 • Roken is niet toegestaan in het schoolgebouw en op het schoolplein. Ook tijdens het begeleiden van kinderen buiten de school is roken niet toegestaan.
 • Honden zijn niet toegestaan in het schoolgebouw en op het schoolplein.

Vervoer van kinderen
Soms vragen wij ouderhulp om onder schooltijd leerlingen per auto te vervoeren voor excursies. Daarbij geldt het volgende:

 • In de auto moeten zowel voor- als achterin gordels aanwezig zijn. Deze gordels moeten altijd gedragen worden.
 • Er mogen nooit meer leerlingen worden vervoerd dan er gordels zijn.
 • Eigen kind kan voorin vervoerd worden, onder de 1.35 m in een passend stoeltje.
 • Het vervoeren van leerlingen in een open of gesloten bagageruimte is absoluut niet toegestaan.
 • Voor de automobilist is een speciale verzekering niet verplicht (normale WA-verzekering wel).
 • Bovenbouw gaat soms lopend naar een bestemming (bijv. bibliotheek), soms met het openbaar vervoer. In dat geval verzoeken wij u een OV-chipkaart mee te geven aan uw kind.

KLACHTENREGELING

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over allerlei zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Er wordt door de school dan ook geconstateerd dat er van goed onderling overleg een oplossende werking uitgaat. Mocht men er om welke reden dan ook niet uitkomen dan kan er een beroep worden gedaan op het in de wet vastgelegde klachtrecht. Dit houdt o.a. in dat ouders, (ex-)leerlingen, maar ook personeel van scholen en het bestuurskantoor klachten kunnen indienen over o.a. gedragingen en beslissingen van directie en overig personeel van scholen en het bestuur van Amstelwijs.

De volledige klachtenregeling van Amstelwijs, waarin de stappen beschreven worden die een leerling, medewerker of ouder kan doorlopen als er klachten of zorgen ligt ter inzage op de school en is te vinden op website van ons schoolbestuur Amstelwijs via de LINK https://www.amstelwijs.nl/Klachtenregeling

Soorten klachten
Scholen kunnen te maken krijgen met uiteenlopende klachten. Zo kunnen klachten gaan over school organisatorische zaken ( o.a. rooster, gebouw, schoonmaak), onderwijskundige zaken (o.a. strafmaatregelen, didactiek) en klachten over ongewenst gedrag (o.a. pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld).

Eerst klachten uitpraten met degene om wie het gaat
Er is natuurlijk een verschil tussen ‘gewone’ klachten en klachten over grensoverschrijdend gedrag van een medewerker. Ons uitgangspunt is dat de ‘gewone’ klachten altijd zoveel mogelijk eerst worden uitgepraat met de persoon op wie de klacht betrekking heeft en dat pas als dat niet lukt andere wegen bewandeld worden.
Als een ouder bijvoorbeeld ontevreden is over de begeleiding van de leerkracht, wordt dat eerst met de leerkracht besproken. Als dat niets oplevert volgt een gesprek met de directeur en pas daarna volgt eventueel een stap richting schoolbestuur. Dat zelfde geldt voor medewerkers.

Interne contactpersoon
Bij alle klachten kan er een beroep gedaan worden op de ondersteuning van een contactpersoon. Hij/zij luistert naar u en geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en steunt u bij het vinden van een weg / manier om de klacht (opnieuw) bespreekbaar te maken en op te lossen. Met nadruk wordt gesteld dat een contactpersoon een klacht niet in behandeling neemt en geen bemiddelaar is, maar iemand die de klager opvangt en steunt en de weg wijst. Door de contactpersoon wordt naar de externe vertrouwenspersoon verwezen als een ouder of medewerker er binnen de school niet uitkomt en ingeval van meldingen en klachten over grensoverschrijdend gedrag van een medewerker.

Aan onze school zijn twee contactpersonen verbonden, een als ouder en een als leerkracht:

naam ouder                   Liza Verzijl-Popescu, moeder van Livia uit 3 en Tobias uit 7,  liza.verzijl@gmail.com

naam leerkracht         Jacqueline van Leeuwen, IB-er & leerkracht op school tel: 6417799 of  j.vanleeuwen@kindercampusking.nl


Externe vertrouwenspersoon

Amstelwijs beschikt over een onafhankelijke externe vertrouwenspersoon.  In de praktijk is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor ‘klagers’.
Indien wenselijk / nodig is via de vertrouwenspersoon voor ‘klagers’ of via het bestuurskantoor een tweede vertrouwenspersoon beschikbaar voor ‘verweerders’.

De externe vertrouwenspersoon kan naast het bieden van een luisterend oor en geven van informatie, met instemming van de klager, tevens nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon is er niet om te (be)oordelen of een klacht gegrond is en of een aangedragen oplossing de juiste is. De externe vertrouwenspersoon is er om de klager(s) bij te staan.
Indien bijvoorbeeld gebleken is dat onderling overleg geen/onvoldoende oplossing biedt, kan er door betrokkenen toe overgegaan worden een klacht in te dienen bij het bestuur van Amstelwijs of bij de Landelijke Klachten Commissie. De vertrouwenspersoon kan de klager hierbij, indien nodig / gewenst, begeleiden. 
De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot strikte geheimhouding van alle zaken die zij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene haar taak van vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

De externe vertrouwenspersoon voor klagers is:

José Welten,       j.c.welten@gmail.com,      Tel: 06-47430001

Bemiddeling en mediation
Als zich conflicten tussen ouders en school of tussen medewerkers en leidinggevende voordoen willen we deze graag oplossen. Om die reden is bemiddeling door een door het bestuur aangewezen functionaris mogelijk. Als het gaat om een verstoorde verstandhouding is het ook mogelijk om een externe mediator in te schakelen.

Indienen van schriftelijke klachten:

Een klacht kan schriftelijk en ondertekend  worden ingediend bij het bestuur van Amstelwijs en/of bij de Landelijke Klachten Commissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC) waar Amstelwijs bij is aangesloten.

 Adressering klachten die ingediend worden bij bestuur Amstelwijs

Post- en bezoekadres

AMSTELWIJS

Stichting voor openbaar primair onderwijs
T.a.v. de heer H. van Velzen, directeur-bestuurder
Kalkbranderij 2
1185 ZX Amstelveen  

Overige contact informatie AMSTELWIJS
tel. 020-4262460
info@amstelwijs.nl

Adressering klachten die ingediend worden bij de onderwijsgeschillencommissie:
Op de website  www.onderwijsgeschillen.nl van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs treft u alle benodigde informatie aan over hoe u uw klacht voor kunt leggen.
In de folderLandelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC); Drie routes om een klacht op school op te lossen’ die u via onderstaande link in kunt zien treft u uitgebreide informatie aan wat de mogelijkheden zijn als interne klachtafhandeling op niveau van school of bestuur niet tot de gewenste oplossing geleid heeft. U leest hier ook over wie en waarover geklaagd kan worden en hoe een formele procedure verloopt.

https://onderwijsgeschillen.nl/publicaties/landelijke-klachtencommissie-onderwijs-lkc-drie-routes-om-een-klacht-op-school-op-te

Overige contactinformatie
Telefoon en fax: 030 – 280 95 90
Email: info@remove-this.onderwijsgeschillen.nl

Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Bezoekadres:
Gebouw “Woudstede”
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur is een aanspreekpunt voor iedereen die bij de schoolorganisatie betrokken is; leerlingen, ouders, schooldirecteuren, schoolbestuur, interne contactpersonen en externe vertrouwenspersonen.  
Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten en een onafhankelijk advies in geval van:
*seksuele intimidatie en seksueel misbruik
*lichamelijk geweld
*grove pesterijen
*geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering
De inspecteurs hebben geen specifieke taak bij het behandelen van klachten. Zij zullen klachten dus niet zelf behandelen maar geven informatie en helpen het zoeken naar oplossingen bij het vinden van de juiste weg of bij het doen van aangifte.

De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer    0900 – 111 3 111

Meldplicht-en aangifteplicht voor personeel Amstelwijs bij strafbare feiten
Personeelsleden hebben de plicht om vermoedens van strafbare seksuele handelingen en/of ander grensoverschrijdend gedrag door een personeelslid te melden bij de directie van de school en/of ons schoolbestuur. Het bestuur zal vervolgens contact opnemen met de vertrouwensinspecteur onderwijs. Na overleg hiermee en afhankelijk van de ernst van de situatie wordt aangifte gedaan bij justitie.