Schoolgids 2018-2019

7. Praktische Informatie

ACTIVITEITEN

Gedurende een schooljaar vinden er tijdens en buiten de schooluren diverse activiteiten/festiviteiten plaats. Een aantal daarvan zijn voor een afzonderlijke groep (of groepen), andere zijn voor de gehele school of Kindercampus. Bepaalde activiteiten zijn alleen voor de kinderen (eventueel met hulp van ouders), andere zijn bestemd voor leerlingen en ouders. Op de jaarkalender en door brieven, ook via de mail worden de ouders ruimschoots van te voren op de hoogte gebracht.
Enkele activiteiten onder schooltijd (kunnen) zijn:

 • Bezoeken aan Elsenhove en het Amsterdamse Bos
 • Bibliotheek bezoek
 • Culturele uitstapjes
 • Sportdag
 • Sinterklaas- en kerstfeest
 • Een winter- en/of een lentefeestdag.
 • Een slotdag
 • De gemeentelijke schoolsportdag voor groep 8
 • Het schoolreisje voor de de groepen 1 t/m 7
 • 3-daags schoolreisje voor groep 8.
 • De generale repetitie van de afscheidsmusical van groep 8 voor alle leerlingen
 • Een culturele doedag/voorstelling voor alle leerlingen en ouders
 • Open Podium

Activiteiten die buiten schooltijd plaats vinden zijn:

 • “Buitenschoolse” activiteiten, bestemd voor leerlingen en ouders (blijven nog een verrassing!).
 • De afscheidsmusical van groep 8
 • Jaarlijks Ouderraad thema feest

Verjaardagen
Tijdens de pauzehap en lunch worden alleen gezonde dingen gegeten en gedronken. Geen snoep en zoetigheid mee naar school. Tijdens verjaardagen en feesten wordt er getrakteerd, ook dat is gezond! Wilt u hiervoor suggesties? Kijk dan op www.gezondtrakteren.nl of in het voorbeeldenboek op de balie van de keuken in de aula. Overlegt u anders van tevoren even met de leerkracht over de traktatie. Bedoeling is gewoon iets lekkers dat meteen bij de viering gegeten kan worden. Geen cadeautjes dus en geen grote hoeveelheden. Deze en snoep traktaties zullen wij niet laten uitdelen.
Als een kind jarig is, wordt dat in de klas gevierd en mag hij/zij in de eigen klas trakteren. De ouder(s) van de jarigen mogen in de groepen 1 en 2 het eerste 1/2 uur van de schooldag bij het feest blijven.
Het zou fijn zijn als u uitnodigingen voor een verjaardagsfeestje buiten school uitdeelt. Het uitdelen in de klas kan namelijk confronterend zijn voor kinderen die niet worden uitgenodigd.
Als de leerkracht zijn/haar verjaardag viert, worden de leerlingen en de ouders daarvan ruim op tijd op de hoogte gebracht.

Sinterklaas
Ieder jaar bezoekt Sinterklaas de Kindercampus King. In de weken voor het feest
laat hij vaak al iets van zich horen. Vanaf groep 5 maken de kinderen een surprise en gedicht voor elkaar. Op 5 december komt Sinterklaas bij ons op school, of de vrijdag voor het weekeinde van 5 december. U hoort via de Nieuwsbrief hoe we dit organiseren. Vanuit de ouderbijdrage, door u betaald aan de ouderraad, krijgen alle kinderen uit de groepen 1 t/m 4 een sinterklaascadeautje.
Voor kinderen met ouders die graag ondersteuning hebben bij het surprise maken, bieden wij op woensdagavond 21 november 2018 de mogelijkheid gezamenlijk op school aan de surprise te werken.

Kerstfeest
Als Sinterklaas weer terug naar Spanje reist, zijn wij al druk bezig de kerstbomen samen met de kinderen op te tuigen. De bomen worden betaald vanuit uw ouderbijdrage. Tijdens het kerstdiner voor de kinderen zijn de ouders van harte welkom bij de traditionele kerstborrel die door de Ouderraad in de aula wordt georganiseerd.

Schoolarts
Gedurende de periode op de basisschool worden de kinderen 2 maal op school door een schoolverpleegkundige bezocht. De eerste keer, in groep 2, worden de kinderen uitgebreid door een assistent van de Gemeentelijke Basis Gezondheidsdienst onderzocht. Het is een algemeen lichamelijk onderzoek met o.a. controle van gezichts- en gehoorscherpte, houding en beweging.
Vervolgens in groep 7 worden de kinderen opgeroepen voor een algemeen onderzoek, hierbij is het belangrijk dat een van de ouders of verzorgers bij het onderzoek aanwezig is.
Als er bij het onderzoek iets wordt gevonden, dat het kind kan hinderen bij zijn functioneren in de groep of bij het verwerken van de leerstof, dan wordt dat, in het belang van het kind, ook met de groepsleerkracht besproken, tenzij de ouder / verzorger tijdens het onderzoek hiertegen bezwaar maakt. Omdat er voor alle medewerkers van de schoolartsendienst sprake is van medisch beroepsgeheim, is men verzekerd van een vertrouwelijke behandeling van de gegeven informatie.
De schoolverpleegkundige heeft regelmatig contact met de IB-er.

Vaccinatie 9-jarigen
Alle 9-jarigen krijgen in het kader van het rijksvaccinatieprogramma een uitnodiging voor twee inentingen: BMR (bof, mazelen, rode hond) en DTP (difterie, tetanus, polio). Dit gebeurt buiten de school. De kinderen worden naar postcodegebied opgeroepen. Dit kan betekenen dat leerlingen uit een groep niet op dezelfde dag gevaccineerd worden.

EHBO / BHV
Als uw kind op school een ongelukje krijgt, dan doen wij het volgende:
• Is het niet ernstig, dan behandelen wij het kind zelf. Er is altijd een personeelslid
aanwezig met een EHBO-/BHV-diploma.
• Is het ernstiger, dan doen wij het noodzakelijkste en nemen direct contact met u op.
Wilt u ervoor zorgen dat we altijd beschikken over een juist noodnummer?
Het is heel vervelend als we u in geval van nood niet kunnen bereiken!

* Binnen ons schoolteam werken 5 opgeleide BHVers, zij volgen jaarlijks de herhalingscursus.
* aan de start van elk nieuw schooljaar houden wij een aangekondigde ontruimingsoefening met alle groepen zodat de groep weet hoe zij het nieuwe lokaal moeten verlaten en wat hun vluchtweg is. Later in het jaar houden wij dan nog een onaangekondigde oefening.

Ziekte
In geval van ziekte wordt contact opgenomen met de ouders of plaatsvervangende personen (via de noodnummers). Wij vragen u dan uw kind op te komen halen van school.

Ziek melden
Als uw kind ziek is, vragen wij u vriendelijk tussen 08:00 en 08:30 uur te bellen naar school op telefoonnummer 020-7670366

Verzekeringen
Alle kinderen zijn via school collectief verzekerd. Deze verzekering is geldig onder schooltijd en in de tijd die nodig is om van huis naar school en van school naar huis te gaan (een kwartier voor en na schooltijd). De verzekering dekt ook de uitstapjes die onder schooltijd plaats vinden per openbaar of particulier vervoer. Naast bovengenoemde verzekering is het aan te raden zelf voor de kind(eren) een WA-verzekering af te sluiten, aangezien bepaalde gevallen (zoals beschadigde kleding) niet onder de schoolverzekering vallen.

Speelgoed
In het algemeen is het niet verstandig om de kinderen speelgoed mee naar school te geven. Er bestaat altijd de kans dat het weg raakt of niet ongeschonden weer thuis komt.
De kinderen van de groepen 1/2 (en soms 3) mogen geregeld op vrijdag een spelletje mee naar school nemen.

Fietsen
Kinderen die met de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de daarvoor bestemde rekken. De fiets moet op slot gezet worden. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de gestalde fietsen. Op het schoolplein mag niet gefietst worden. Wij raden u aan de fiets ’s middags altijd weer mee te nemen. Fietsen die de avond/nacht in de rekken blijven staan, vinden wij de volgende dag helaas vaak kapot terug.

Gevonden voorwerpen
Als een kind iets verloren heeft of de ouder mist een voorwerp dan is het raadzaam contact op te nemen met de groepsleerkracht.
Overigens is het heel handig, als kleding gemerkt is en tas, lunchdoos en beker voorzien zijn van de naam van het kind. Gevonden voorwerpen worden in het gele krat in de aula gelegd. Aan het einde van elke maand worden de niet opgehaalde spullen uitgespreid in de aula.Voorwerpen die niet worden opgehaald, worden aan de kledingcontainer geschonken.

Bobo, Okki, Taptoe, National Geographic junior
Bij het begin van het cursusjaar ligt een exemplaar van ieder tijdschrift ter inzage op de “foldertafel”.

Schoolfotograaf
Ieder najaar komt de schoolfotograaf om portretfoto’s en groepsfoto’s te maken. Tevens bestaat de mogelijkheid een foto van broertjes en zusjes samen te laten maken. U ontvangt via school een kleine afdruk met inlogcode om de bestelling via internet te kunnen doen.

Praktische regels

 • Roken is niet toegestaan in het schoolgebouw en op het schoolplein. Ook tijdens het begeleiden van kinderen buiten de school is roken niet toegestaan.
 • Honden zijn niet toegestaan in het schoolgebouw en bij voorkeur ook niet op het schoolplein.

Vervoer van kinderen
Soms vragen wij ouderhulp om onder schooltijd leerlingen per auto te vervoeren, bijvoorbeeld voor excursies. Daarbij geldt het volgende:

 • In de auto moeten zowel voor- als achterin gordels aanwezig zijn. Deze gordels moeten altijd gedragen worden.
 • Er mogen nooit meer leerlingen worden vervoerd dan er gordels zijn.
 • Het vervoeren van leerlingen in een open of gesloten bagageruimte is absoluut niet toegestaan.
 • Voor de automobilist is een speciale verzekering niet verplicht (normale WA-verzekering wel).
 • Bovenbouw gaat soms lopend naar een bestemming (bijv. bibliotheek), soms met het openbaar vervoer. In dat geval verzoeken wij u een OV-chipkaart mee te geven aan uw kind.

 KLACHTENREGELING

a. Klachten
Hoewel de school zijn uiterste best doet om de organisatie naar ieders tevredenheid te laten functioneren, kunnen zich zaken voordoen waar (kinderen) ouders graag opheldering over willen hebben.
De school hanteert hierbij een aantal regels:

 • Bij “gewone” problemen, betreffende leerling of groep, is de groepsleerkracht de eerst verantwoordelijke. Maak een afspraak met de leerkracht en leg het probleem voor. In de meeste gevallen kan samen met de leerkracht een oplossing voor het probleem gevonden worden. Het kan zijn, dat de leerkracht voorstelt er een derde (b.v. de directie) bij te halen om tot een oplossing te komen.
 • Indien met de leerkracht het probleem besproken is, maar het probleem wordt onvoldoende onderkend, dan is contact met de directie de volgende stap. Dan wordt ook afgesproken op welke wijze de betrokken leerkracht bij het gesprek betrokken wordt.
 • Het kan zijn, dat er zich zo’n ernstig probleem voordoet, dat het niet mogelijk is dit eerst met de groepsleerkracht te bespreken. Als zoiets zich voordoet, dan is een directe afspraak met de directie mogelijk. Uit dit gesprek zal dan blijken of het een probleem is van ernstige omvang. Het spreekt voor zich, dat na dit gesprek (in nagenoeg alle gevallen) contact met de betreffende groepsleerkracht opgenomen wordt.
 • Bij problemen die betrekking hebben op de algemene gang van zaken (dus leerling/ groepsoverschrijdend) is de directie het eerste aanspreekpunt. De directie kan dan afhankelijk van de aard van het probleem, indien nodig, overleg plegen met of doorverwijzen naar het Bestuur, Onderwijsinspectie of de gemeente.

Vanzelfsprekend wordt er in alle gevallen gezocht naar een voor alle partijen bevredigende oplossing.

b. De klachtencommissie
Indien zich er een klacht voordoet die niet in onderling overleg tussen ouders, leerkracht en schoolleiding is op te lossen wegens de aard van de klacht, of indien afhandeling van de klacht niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de wettelijke klachtenregeling.
Het Bestuur heeft een klachtencommissie in het leven geroepen, die volgens een vaste procedure een klacht in behandeling neemt.
Het in de wet Vastgelegde Klachtrecht houdt in, dat ouders en leerlingen, maar ook het team klachten kunnen indienen over gedragingen en beslissingen (of het nalaten daarvan) van de Bestuurscommissie, directie en overig personeel van de school, de ouders of de leerling.
Bewust is er voor gekozen om geen nadere aanduidingen van het soort klachten te geven om de mogelijkheden tot het indienen van een klacht door betrokkenen niet onnodig te beperken. Te denken valt echter aan klachten over maatregelen van school, seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie.
De procedure is als volgt:

 1. De eerste stap van de regeling is, dat er in iedere school twee interne contactpersonen worden aangesteld als onafhankelijke opvang, steun- en informatiepunt voor de klager. Deze personen zullen behulpzaam zijn om helder te krijgen of er al sprake is van een klacht en zo ja, deze duidelijk te formuleren. Zij zullen zich in het laatste geval verder niet inhoudelijk met de klacht bezig houden, maar hebben een bemiddelende functie: de taak de klager te verwijzen. De contactpersonen hebben geheimhoudingsplicht. De contactpersonen zijn:
  – Gabrielle Klaver, ouder van Nienke uit gr. 5 A en Teun, gabbyklaver@yahoo.com
  – Jacqueline van Leeuwen, IB-er & leerkracht op school tel: 6417799 of  j.vanleeuwen@kindercampusking.nl.
 2. De klacht komt desgewenst terecht bij een externe (dus van buiten de school) vertrouwenspersoon. Die zal eerst de voorgeschiedenis goed bestuderen en dan in eerste instantie nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. Is dit niet het geval dan kan de vertrouwenspersoon de klager in overweging geven, gelet op de ernst van de zaak: geen aanklacht in te dienen, de klacht in te dienen bij de klachtencommissie, de klacht in te dienen bij de Bestuurscommissie, dan wel aangifte te doen bij politie of justitie. Ook de vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.
 3. De onafhankelijke klachtencommissie stelt na de ontvangst van de klacht een onderzoek in. Zo nodig zal de commissie daarbij hoor en wederhoor toepassen en een getuigen en/of deskundigen horen. Daarna maakt zij een rapport op gericht aan de klager, de aangeklaagde en de Bestuurscommissie, waarin vermeld staan: de bevindingen, een gemotiveerd oordeel of de klacht al of niet gegrond is en eventueel een aanbeveling over de door de Bestuurscommissie te nemen maatregelen. De uitspraak heeft het karakter van een verzwaard advies.

De gemeente Amstelveen heeft twee vertrouwenspersonen aangesteld, te weten : mevrouw J. Welten en mevrouw G. Hooft van Huysduynen-Geurts. Zij zijn te bereiken via mevr. C. van Paridon, tel: 020-4262462.
c. Rijksinspectie
Voor eventuele vragen over zaken het onderwijs betreffende, kunt u op de volgende wijze terecht:
Rijksinspectie van het Onderwijs:
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 .

Tot slot
De Kindercampus King probeert de zaken zo optimaal mogelijk te laten verlopen voor alle betrokkenen. Dat gebeurt op de manier zoals in deze schoolgids is beschreven. Ideeën om bepaalde zaken nog beter te laten verlopen, suggesties voor activiteiten, op- of aanmerkingen, zijn altijd welkom bij de directie, het team, de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad of de “tip” brievenbus in de aula. Uw reacties worden op prijs gesteld.