Schoolgids 2023-2024

 

4. Het Onderwijs

Algemeen;   a. onderwijsconcept,   b. pedagogisch klimaat,   c. zelfstandig werken & GIP model
De inhoud en organisatie van de vakgebieden;  
a. werken met ontwikkelingsmaterialen, groep 1 & 2   b. lezen (incl. Bibliotheek),   c. Begrijpend / Studerend / Voortgezet technisch lezen,   d. Schrijven,   e. taal,   f. Engels,   g. rekenen,   h. wereldoriëntatie (incl. schooltuinen & godsdienstvormend onderwijs),   i. studievaardigheden,   j. verkeer,   k. creatieve vakken,   l. bewegingsonderwijs,   m. sociaal-emotionele ontwikkeling,   n. techniek,   o. burgerschapsonderwijs

methodegebruik KCK

Onderwijsondersteuning;   a. computers,   b. huiswerk

Algemeen

a. Onderwijsconcept
In ons onderwijsconcept zijn de volgende uitgangspunten belangrijk en staan centraal:

 • Het accent ligt op de cognitieve ontwikkeling, tegelijkertijd komen de sociaal/emotionele, sportieve/motorische en kunstzinnige/creatieve vorming komen ook ruim aan bod.
 • In de groepen 1/2 staat het “spelend leren” en aanhaken bij ervaringen van de kinderen centraal.
 • Begrippen als zelfstandigheid, samenwerken en eigen verantwoordelijkheid zijn in ons onderwijs belangrijke waarden voor onze pedagogisch-didactische aanpak.
 • In de opbouw naar het zelfstandig werken zit een duidelijke lijn (zie verder zelfstandig werken). Het zelfstandig werken is een belangrijk onderdeel in ons onderwijs.
 • Onze verwachtingen van de leerlingen zijn hoog (grow mindset), hierdoor worden de kinderen gestimuleerd maximaal te presteren, waarbij inzet en motivatie uiteraard ook veel aandacht krijgen. Naast de cognitieve ontwikkeling is er veel ruimte voor andere activiteiten, zowel tijdens als na schooltijd.
 • Wij houden rekening met verschillen. Zowel de leerlingen met leerachterstanden als de leerlingen die op of boven het gemiddelde functioneren, verdienen onze aandacht en zorg.
 • Wij verwachten van de leerkracht dat hij/zij zich kan inleven in de leef- en belevingswereld van het zich ontwikkelende kind.

b. Pedagogisch klimaat
Een stevig, consistent pedagogisch klimaat vormt de basis om tot goede resultaten met leerlingen te komen. Veiligheid, vertrouwen en respect zijn voor ons de kernbegrippen waarop we ons pedagogisch handelen baseren. Met veiligheid en vertrouwen bedoelen wij dat elke leerling zich op zijn gemak moet kunnen voelen en dat we er voor zorgen dat hij/zij zich vrij kan voelen om zich te uiten. Vanuit dat veilige gevoel komt leren pas goed tot zijn recht. We bieden leerlingen die veilige omgeving, hebben hoge verwachtingen en menen op deze wijze recht te kunnen doen aan ieders mogelijkheden en talenten.
Een positieve sfeer tussen leerkrachten, ouders en kinderen, is essentieel voor het veilige schoolklimaat. We hechten veel waarde aan eerlijkheid en oprechtheid. Dat zijn begrippen die voor ons passen bij respectvol gedrag. Wederzijds respect geldt voor kinderen onderling, in de relatie leerling-leerkracht en in de relatie ouder-leerkracht. Dit is ook in lijn met de Kanjer methode, waar we mee werken.
Kenmerken in ons pedagogisch handelen zijn:

 • We proberen naar de leerlingen duidelijk en consequent te zijn in ons handelen en in de regels die we stellen. Dat vraagt van het team regelmatige, onderlinge afstemming: doen we het nog steeds zoals we het eerder samen bedacht hadden en is dat nog de beste wijze?
 • We vinden het van belang om kinderen een heldere structuur te bieden. Een rustige werkomgeving en een schoolklimaat, waar orde en regelmaat kinderen houvast bieden, vinden we belangrijke condities.
 • De groepen 1/2 zijn in principe samengesteld uit jongste en oudste kleuters, waarbij we de wisselwerking tussen de jongste en oudste kleuters van belang vinden.
 • We laten allerlei activiteiten plaatsvinden waarbij leerlingen leren op een sociale manier met elkaar om te gaan. Daarmee ontwikkelen zij ook een verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van elkaar. Dat betekent naast klassikale instructiemomenten eveneens ruimte maken voor samen werken, samen leren en groepsdoorbrekende momenten.

c. Zelfstandig werken

 • is een middel om te komen tot differentiatie.
 • vergroot het zelfvertrouwen van de leerling.
 • vergroot de betrokkenheid bij het werk: de leerlingen kunnen en mogen zelf bepalen in welke volgorde waaraan gewerkt wordt.
 • leert de leerling te plannen en zelf verantwoordelijkheid te dragen voor zijn/haar werk
 • bereidt de leerlingen voor op het werken in het voortgezet onderwijs.
 • vergroot de mate van samenwerken van de leerlingen.
 • geeft de leerkracht de gelegenheid met leerlingen, op eigen nieveua, in kleine groepjes te werken aan de instructie-tafel.

Om het zelfstandig werken te bevorderen werken de kinderen in taken. Dit takensysteem wordt heel gefaseerd opgebouwd. In de groepen 1 en 2 werken de kinderen gedifferentieerd met de ontwikkelingsmaterialen en handvaardigheidsopdrachten.
Ook kent elke dag een werkje door middel van het arbeid-naar-keuzebord. Vanaf groep 2, na de kerst, wordt er met een beperkte weektaak gewerkt. Ook hier wordt differentiatie toegepast.
We werken in de groepen met het GIP-model, GIP staat voor: van Groepsgericht naar Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
Hieronder wordt uitgelegd wat dat in de praktijk betekent:

GIP model:

 • De groep krijgt de basisinstructie, voor sommige kinderen is deze al niet meer nodig, zij mogen zelf vast aan het werk gaan
 • Vervolgens loopt de leerkracht een ronde door de groep en kijkt of iedereen aan het werk kan en zet de time-timer op het aantal minuten dat er gewerkt kan worden.
 • Daarna gaat volgens het GIP-systeem het “stoplicht” op rood, de leerlingen weten dan dat de leerkracht even “niet direct” voor hulp beschikbaar is. We spreken dan van “uitgestelde aandacht”. De groep werkt tijdens het rode stoplicht in stilte.
 • De leerkracht  werkt dan aan de instructietafel met leerlingen die verlengde/eigen instructie nodig hebben
 • Elke 10 minuten loopt de leerkracht een ronde door de groep om feedback tijdens het proces te geven
 • Kinderen die tijdens het werk toch een vraag hebben, leggen hun dobbelsteen op het vraagteken en de leerkracht zal hun tijdens de ronde helpen
 • Zo kunnen groepjes eigen tijd aan de instructietafel krijgen, dit geldt ook voor kinderen die eigen werk hebben b.v. omdat ze meer aan kunnen dan de basisgroep. We proberen ieder kind gedurende de week deze “eigen tijd” te geven. 
 • Iedereen kan effectief de werktijd voor eigen werk gebruiken. Je hoeft niet met je vinger in de lucht te wachten maar je kunt doorwerken, de leerkracht ziet tijdens de ronde vanzelf dat je nog een vraag hebt.
 • Na ongeveer 2 rondjes zal het stoplicht op oranje gaan, leerlingen kunnen dan zachtjes samenwerken of hulp aan elkaar vragen. Legt een kind zijn/haar eigen dobbelsteen dan op rood dan wil hij/zij nog even zelf rustig doorwerken.
 • Aan het einde van de les worden de les en het proces geëvalueerd. 

* Bij de keuze van de methodes houden wij er rekening mee of de methode zich leent voor zelfstandig werken en gedifferentieerde verwerking kent.
* Naast het weekrooster waar de instructielessen en andere activiteiten per dag zijn vastgelegd, heeft ook ieder kind een weektaak. Hierop staat werk dat het kind zonder instructie kan doen. Deze taak kan aangepast worden aan de onderwijsbehoefte van het kind.
Door deze werkwijze is het kind altijd op passend niveau aan het werk en weet zelf wat hij/zij nog moet doen.

De inhoud en organisatie van de vakgebieden

a. Werken met ontwikkelingsmaterialen, groep 1 & 2
In de kleutergroepen wordt gewerkt met de methode Onderbouwd. Hierin zijn alle grote/kleine kringlessen, ontwikkelgebieden, materiaal en het dagelijks werk met ontwikkelingsmateriaal gevat. “Ontwikkelingsmateriaal” zijn grote “speldozen” waarbij verschillende (leer)gebieden worden geoefend. De materialen zijn onderverdeeld in verschillende ontwikkelingsgebieden: taal, rekenen, visueel waarnemen, auditief waarnemen, fijne motoriek, puzzels, lotto’s en constructiemateriaal. Elk materiaal heeft een kleur/figuur uit Onderbouwd corresponderend met dit ontwikkelingsgebied.
De kleutergroepen kennen eigen werkvormen daar het accent bij kleuters ligt op het spelend en door ervaring leren. Kleuters starten met het leren hoe zaken op school werken, hoe je met elkaar omgaat in de groep, hoe de schooldag eruit ziet, je kortom thuis gaan voelen op school. De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt bij alle kinderen veel aandacht. We werken hier structureel in alle leerjaren aan en maken daarbij gebruik van de Kanjermethode.
Naast de methode wordt in gesprekjes in de kring, op momenten dat er iets speelt bij de kinderen, na het buiten spelen en wanneer nodig door de leerkracht ingespeeld op situaties en met de kinderen besproken hoe daar mee om te gaan.
Aan de hand van thema’s, b.v: de seizoenen, ik, dierentuin, winkel en Sinterklaas wordt er met de kleuters gewerkt. Hierbij krijgt de creativiteit een grote rol in knutselwerken en spel rond het thema. Er wordt gebruik gemaakt van prenten- en voorleesboeken, praatplaten, themahoeken, liedjes, bewegen op muziek en computerprogramma’s. Voor oefeningen richting aanvankelijk schrijven werken we bij de kleuters met de methode Schrijfdans.

In de kleuterklas is veel materiaal aanwezig waardoor er op alle ontwikkelingsniveaus valt aan te sluiten.
Elke kleuter heeft persoonlijk een:

 • stammap, hierin zitten bladen met opdrachten.
 • de kleuters werken ook op tablets waar verschillende “kleuter-oefen-apps” op klaar staan en Onderbouwd oefeningen.
 • een themataak vanaf oktober voor groep 2 waarop de kleuter dagelijks aankruist welke taken voor die week al af zijn.
 • tekenschrift waarin een paar keer per jaar tekenopdrachten worden uitgevoerd

De leerkrachten vullen observatie lijsten in voor alle kleuters persoonlijk, daarnaast wordt het dyslexieprotocol gevolgd. Sinds 2020 worden, op landelijk advies, geen CITO toetsen meer afgenomen bij kleuters. De methode Onderbouwd heeft een eigen “online” administratiesysteem. Hierin is van elk kind terug te vinden wat al geoefend is en wat al beheerst wordt. Ouders kunnen hier ook op inloggen om de vorderingen van hun eigen kind te volgen en op aan te sluiten. Dit wordt ook overgenomen in het rapport.
U kunt thuis op verschillende manieren volgen met welk thema wij in de klas bezig zijn, via:

 • de website van school: kindercampusking.nl/groepen
 • App van Onderbouwd (spelletjes op tablet)
 • Onderbouwd@home hierop kunt u het thema met de daarbij behorende taal- en rekendoelen volgen, evenals de resultaten van uw eigen kind. Uiteraard is deze informatie alleen toegankelijk met uw individuele wachtwoord.

b. Lezen
Bij het aanvankelijk lezen in groep 3 leren de leerlingen met behulp van de leesmethode Veilig Leren Lezen (Kim) het technisch lezen. Deze methode kent verwerking op verschillend niveau: zon, maan en ster. De individuele leesontwikkeling wordt na elke kern gemeten met de methodetoetsen. Ook in groep 3 volgen wij bij het leesonderwijs het dyslexieprotocol. Op die manier trachten we leerlingen met dyslexie snel te ontdekken.
De leerkracht maakt gebruik van de digibordsoftware van VLL waardoor alle oefenvormen zeer duidelijk voor alle kinderen te volgen zijn. Kinderen en ouders ontvangen een inlog zodat er ook thuis met VLL geoefend kan worden.

Bibliotheek
Leesplezier is de basis voor goede leesresultaten. In 2015 zijn wij “de Bibliotheek in school” gestart. Onze Bibliotheek is gesaneerd zodat uitsluitend aantrekkelijke, hedendaagse boeken in de juiste spelling in de collectie zijn gebleven en wij hebben (met gemeentesubsidie en expertise van de Bibliotheek Amstelveen) 1000 nieuwe boeken aangeschaft. Deze collectie wordt jaarlijks aangevuld. Hiervoor maken we gebruik van de monitor die alle leerlingen van groep 5-8 invullen. Zo is in beeld aan welke boeken behoefte is en welke boeken niet door kinderen gepakt worden.

Wekelijks kunnen de leerlingen met hun pasje hier prachtige boeken lenen. Alle kinderen kunnen ook inloggen op Schoolwise en daar kennis opdoen over boeken, onderwerpen etc. In samenwerking met de Bibliotheek Amstelland worden leesstimulerende lessen en leesvormen ingezet.

c. Begrijpend / Studerend/ Voortgezet Technisch lezen
Vanaf groep 4 wordt er gelezen met de methode voor Voortgezet Technisch Lezen: Estafette. Dit gaat door in de groepen 5 en 6 en in de groepen 7 en 8 wordt hier nog in gewerkt met kinderen die deze ondersteuning nog nodig hebben. Voor de groepen 7 & 8 wordt verder op het gebied van voorgezet technisch lezen aandacht besteed aan radiolezen, theaterlezen, gedichten en voorlezen aan kleuters en peuters. Daarnaast komt vanaf  halverwege groep 4 het accent te liggen op het studerend en begrijpend lezen. Daarvoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip XL en daarnaast Cito begrijpend lezen in groep 6,7 en 8.

d. Schrijven
De kleuters werken met de methode Schrijfdans. Deze kleuter eigen methode kent veel motorische oefeningen die groter en nog met ander materiaal zijn dan pen en papier. Dit wordt veelal gecombineerd met muziek en zang.
In de groepen 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Pennenstreken.
Het eigenlijke schrijven van letters, cijfers en woorden begint vanaf groep 3. In groep 4 t/m 8 wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van het handschrift.
Op onze school starten de kinderen te schrijven met potlood. Halverwege groep 4 gaan de kinderen met een pen schrijven. 

e. Taal
Taal is het verwerven van overzicht, begripsvorming, inzicht en samenhang, beheersing en opbouw van de werkelijkheid. Daarom dient het taalonderwijs aan te sluiten bij de werkelijkheid, de belevingswereld van de leerling en aandacht te besteden aan het gebruik van taal in verschillende situaties.
Taal is ook een communicatiemiddel, mondeling en schriftelijk. Het is een geïntegreerd onderdeel van het gehele onderwijsleerproces op de basisschool. Alle groepen werken met de taalmethode Taalactief. Deze methode bestaat uit taal en spelling. Bij taal staan de onderdelen luisteren en spreken, woordenschat, grammatica en stellen centraal. Bij spelling wordt het correct schrijven van woorden en werkwoorden volgens een vast doorlopende strategie aangeleerd.

Presenteren van een topo-pitch, boekenkring, nieuwskring, werkstukken en andere presentaties behoren ook tot het programma.

f. Engels
In de groepen 7 en 8 wordt kennis gemaakt met de Engelse taal volgens de methode Stepping Stones (junior), dezelfde methode waarmee de meeste Amstelveense VO scholen werken. Hiermee wordt een eerste aanzet gegeven tot het spreken en verstaan van de Engelse taal. Bij deze methode wordt ook gewerkt met de digibordsoftware. Dit maakt een zeer interactieve werkwijze mogelijk waarbij de leerlingen ook veel Engels horen.

g. Rekenen
Vanaf schooljaar, 2021-2022, zijn wij het rekenonderwijs voor de groepen 3-8 gaan geven via de werkwijze van Snappet waarbij de rekendoelen zichtbaar zijn en volgens de leerlijn naar het rekendoel toe wordt gewerkt. Iedere leerling krijgt een eigen device toebedeeld aan het begin van het schooljaar. Voor de groepen 3 & 4 is dat een Snappet tablet, voor de groepen 5,6,7,8 een chromebook op naam. Na de instructie van de leerkracht en het gezamenlijke inoefenen van de sommen, gaan de leerlingen op hun device de oefensommen maken. Snappet werkt adaptief, dat wil zeggen dat het niveau van de sommen wordt aangepast aan het kind. Gaat het goed, dan worden de sommen steeds moeilijker, vindt de leerling de sommen nog moeilijk en worden veel foutjes gemaakt dan worden de sommen iets eenvoudiger. Zo werkt een kind op eigen niveau en doet enerzijds succeservaringen op en wordt anderzijds uitgedaagd naar de moeilijker sommen toe te groeien. Naast het device zullen de leerlingen altijd ook op papier werken voor de berekeningen en met concreet materiaal zoals blokjes, kralenlijn, eierdoos, kubus etc. 

Schatten, nadenken of jouw antwoord logischerwijze past in de context van de som, is een belangrijk onderdeel. Daarnaast blijft het automatiseren van optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen van wezenlijk belang. Het beheersen van de tafels is hiervoor essentieel. Op de 2e trap in ons schoolgebouw hebben wij de tafels van vermenigvuldiging geplaatst zodat leerlingen steeds bij het naar boven lopen de tafel zien en kunnen oefenen.
 We vragen de groepen 7 & 8 een simpele rekenmachine mee naar school te nemen. In de brugklas gaan zij werken met de Casio rekenmachine, deze kan ook al in groep 7 & 8 gebruikt worden.

h. Wereldoriëntatie
Dit zijn de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek maar ook burgerschapsvorming, godsdienst kennis en filosofie.
DaVinci is een geïntegreerde methode die werkt in thema’s waarbij alle zaakvakken aan bod komen. De werkwijze is bovendien een onderzoekende waarin leerlingen geprikkeld worden zelf vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden. Hierbij spelen 21st century skills een rol en zullen de ict vaardigheden uitgebreid worden.  DaVinci – uitleg methode
In groep 4 volgen alle leerlingen de ICT-leerlijn voor basisvaardigheden en worden hierbij ondersteund door leerlingen uit groep 8 (tutor).
Schooltuinen
In groep 4 (rond begin april) gaan de leerlingen naar de schooltuinen in het complex aan de Jeanne d’Arclaan. Dit loopt door tot de herfstvakantie in groep 5. De kinderen hebben daar een eigen tuintje waar bloemen en groente worden gekweekt. Voor planten zaaigoed wordt een bijdrage gevraagd.
GVO, godsdienstvormend onderwijs
Alle godsdiensten worden behandeld in de groepen tijdens de wereldoriëntatie lessen. 

i. Studievaardigheden
Deze vaardigheden komen uiteraard bij de diverse vakken aan bod. Daarnaast werken de groepen 5/6/7/8 met de methode Blits om gericht deze vaardigheden te kunnen oefenen.

j. Verkeer
 In 2022 zijn we in alle groepen gaan werken met de nieuwe verkeersmethode van Veilig Verkeer Nederland. De toepassing van deze theorie in de praktische verkeerssituatie is ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de ouders. In groep 7 vindt het theoretisch verkeersexamen plaats. Uitgangspunt is de regel: altijd rekening houden met de “onhandigheden/onoplettendheden” van een ander!!

k. Creatieve vakken
Hier wordt onder verstaan: tekenen, handvaardigheid, drama en muziek.
Wij willen de kinderen een handvat aanreiken om door middel van bepaalde technieken op het gebied van tekenen, handvaardigheid, muziek en drama, creatief vorm te geven aan wat er in hen leeft. Voor muziek, dans en drama wordt gebruik gemaakt van de methode “1/2/3 ZING”.
Elke vrijdag aan het einde van de ochtend wordt in de groepen 3 t/m 8  een “crea-blok” ingepland. Drie Weken lang gaat de groep dan werken met/aan een bepaalde techniek. Onze cultuurco. begeleidt het team steeds naar mooie en nieuwe werkvormen die zij in de klas kunnen inzetten. Elk jaar wordt een ook blok ingevuld door een externe docent van de muziekschool Amstelveen. Hierin zijn blaas-, percussie- snaarinstumenten, keyboard, zang en dans aan bod gekomen. 
Naast dit creablok worden creatieve vormen ook ingezet rond een thema, feestmoment of als uitingsvorm bij Da Vinci.
Open podium
2x per jaar is er het Open podium per bouw. De kleuters doen dit optreden samen met de peuters van de KinderCampus King. Dan treden kinderen  voor elkaar op in de aula: dans, zang, muziekinstrumenten, goochelen, acrobatiek, toneelspel, gedichten, playback, bijna alles is mogelijk. 

l. Bewegingsonderwijs
Voor de groepen 1/2 wordt dit gegeven in de speelzaal van de school door de eigen groepsleerkracht en is het buitenspel een belangrijke activiteit. De kleuters krijgen in ieder geval 3 beweeglessen per week.
De kinderen dienen daartoe gympen met hun naam erin geschreven op school te hebben.
Vanaf groep 3 wordt zowel aan gymnastiek met en zonder toestellen, als aan de ontwikkeling van tactiek en techniek bij sport en spel aandacht besteed. De groepen 3 t/m 8 hebben 2 x per week  3 kwartier gymnastiek van de vakleerkracht op ma/di/woe, zie rooster onder kalender. De kinderen nemen op deze dagen gymkleding mee (gymnastiekschoenen, korte broek, T-shirt). Op de donderdag onderbreken we de lestijd ook met een extra beweegblok

m. Sociaal- emotionele ontwikkeling
Naast de cognitieve ontwikkeling krijgt ook de sociaal- emotionele ontwikkeling veel aandacht op school. Hiervoor maken wij gebruik van de Kanjer-methode. Jaarlijks worden door de leerkrachten en bovenbouwleerlingen vragenlijsten ingevuld per kind. Zo wordt zichtbaar waar eventuele ondersteuning nodig is.

n. Techniek
Techniek is een onderdeel dat in vele vormen binnen ons onderwijs aan de orde komt. Jaarlijks wordt in februari een “techniekweek” voor de hele Campus ingepland.

o. Burgerschapsonderwijs
Burgerschapsonderwijs gaat over de ontwikkeling van leerlingen tot democratische burgers, waarbij democratie en diversiteit de kern is. Onze school heeft een diverse populatie, met veel verschillende achtergronden wat betreft religie, nationaliteit, taal en op sociaal-economisch gebied. School is een oefenplaats voor de leerlingen om gelijkwaardig met elkaar om te gaan in de samenleving.
Via de methodes op school wordt gewerkt aan de doelen voor burgerschap (Kanjermethode, Wijzneus, DaVinci, Nieuwsbegrip, Taalactief). Maar ook op andere wijze wordt hier aandacht aan besteed op school zoals: wereldkeuken, techniekweek, rondetafelgesprekken met de leerlingenraad, driehoeksgesprekken (leerkracht, leerling, ouder), week van de mediawijsheid, week tegen het pesten, paarse vrijdag, jeugdjournaal en tijdens het maken van de klasafspraken met de groep.
Vanaf schooljaar 2021-2022 koppelen we jaarlijks in januari aan de Martin Luther Kingdag een Burgerschapsweek waarin een aantal thema’s van Burgerschapsonderwijs worden uitgelicht. In de school wordt dan ook de themahoek ‘Burgerschap’ ingericht waar expliciete aandacht is voor boeken met diversiteit als thema.

Methode gebruik Kindercampus King                                                                   

Vak  Methode  Gebruik in groep  Aantal lessen per week        Opmerking
Taal Taalactief, Taal 4 – 8 4 x 2017 nw
Spelling Taalactief, Spelling 4-8 4 x 2017 nw
Aanvankelijk lezen Veilig leren lezen,KIM 3 5 x Diverse vormen op de dag
Technisch lezen Estafette 4-6 4 x Groep 7&8 waar nodig
Begrijpend lezen Nieuwsbegrip XL 4 – 8 2 x en eigen verwerkingsles
Vrij lezen Bieb boek 1-8 4 x + boekenkring en andere lees bevorderende vormen
Woordenschat Gekoppeld aan methodes 1-8 3 x Volgens 4-takt
Aanvankelijk schrijven

Schrijven
Schrijfdans

Pennenstreken

1-2

3-8

1 x start 2016-17

2017 nw

Engels Stepping Stones 7-8 1 x 2022 nw
Rekenen Snappet – leerdoelen 3 – 8 5 x 2021-2022 nw 
Studievaardigheden Blits 5-8 1 x 2020-2021 nw
Wereldoriëntatie

 

DaVinci

Wijzneus

3 – 8

1/2 & 3

2,3 x

 

Bouwt op: gr.3 2x les, gr.5-8 3x

hoort bij Onderbouwd

GVO In DaVinci       
Verkeer Veilig verkeer Nederland 1-8 1 x start 2022-23
Taal, rekenen, motoriek Kleuters Onderbouwd,
Web
1,2 5 x Nog steeds uitbreidend
Soc.emotioneel Kanjer 1-8,
 hele IKC
1 x Start 2016-17
Mediawijsheid Leerlijn vanuit het nationale mediawijsheid paspoort 1-8 1x *elke week 5 min. uit praktijk
*mediawijsheidweek
*blok in crea
*Bieb. Lessen
*onderdeel in DaVinci
ICT vaardig

 

Volgens leerlijn Edicta+

“leren programmeren”

4

 

1/2

1 x, ½ jaar

 

 

Groep 7/8 als tutor

 

B-Bot

Muziek /zang/ drama/dans 1/2/3/ZING &
les muziekschool docent
1/8 Zeker wekelijks Start 2017, 
per jaar keuze voor instrument
Creatief Volgens rooster
7 x 3 lessen, verschillende disciplines
3/8

Kleuters
Dagelijks

1 x + losse opdrachten of gekoppeld aan DaVinci of thema
Gym, bew. 1/2 volgens leerlijn Dorack en zelf ontwikkelde lessen gegeven door eigen lk.

 

1/2

 

3/8

3 x

 

3 x

1 met groot materiaal
1 spel /muziek
1 buiten2 x gymles van vaklk. & 1 x sportblok

 

Onderwijsondersteuning

a. Computers
Alle groepen zijn voorzien van een digitaal ProWise schoolbord. De groepen 3 & 4 hebben per leerling een Snappet tablet en een aantal chromebooks in de klas. Leerlingen uit de groepen 5,6,7,8 krijgen allen een persoonlijk chromebook toebedeeld voor het schooljaar. Deze worden ’s nachts opgeladen en zijn dan de hele dag beschikbaar in de klas. 
Let op ! School zorgt voor aanschaf en functioneren van de devices en geven duidelijke instructies aan de leerlingen over het gebruik. Ontstaat toch schade door ondeugdelijk/onfatsoenlijk gebruik door een leerling zoals beschadigen met een pen, toetsen lospeuteren, op de grond laten vallen of viezigheid op smeren, dan zullen de kosten voor reparatie/vervanging aan de ouders (hun verzekering) worden berekend.
Met de kleuters werken we met tablets.

b. Huiswerk
Op de Kindercampus King wordt vanaf groep 7 in januari en het hele jaar in groep 8 wekelijks huiswerk meegegeven. De kinderen leren door middel van huiswerk om zelfstandig aan de slag te gaan. Het moedigt zelfdiscipline aan en leert leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen werk. Daarnaast is het belangrijk leerlingen het idee te geven dat leren niet alleen op school, maar ook thuis gebeurt. Dit is een goede voorbereiding op de werkwijze in het voorgezet onderwijs. Omdat het maken, plannen en uitvoeren van het huiswerk thuis plaatsvindt, vragen we van ouders/verzorgers een zekere mate van begeleiding, interesse en controle. School en ouders kunnen zo gezamenlijk een goede begeleidingssituatie scheppen. Wat u kunt verwachten:

groep 5/6/7/8: 

 • regelmatig Topografie leren
 • Regelmatig een land, water, stad of gebied presenteren aan de groep.
 • Als een kind (of ouder) wat over een onderwerp wil vertellen, graag! Overleg dit dan even met de leerkracht
 • Binnen elk thema van DaVinci worden ook werkstukken gemaakt, deze kunnen zeer divers in vorm zijn. Hier kan ook gedeeltelijk thuis aan worden gewerkt.
 • vanaf januari gr. 7 t/m mei gr. 8, wekelijks huiswerkmapje mee met werkblad taal/rekenen/Wereldoriëntatie, wordt door ouders bekeken en geparafeerd

groep 4/5/6/7/8 oefenen:

 • elke week leert de groep een woordpakket waarin een spellingsregel centraal staat. Deze wordt op school geoefend maar kan ook thuis geoefend worden; de woordenlijsten zijn per groep te vinden op de website onder oefenmateriaal.
 • 4/5/6/7 oefenen met tafels en klok
 • 7/8 oefenen met metriek stelsel en breuken
 • oefenen met Nieuwsbegrip Goud (inlog) woordenschat en bekijken van het filmpje; begrijpend lezen en begrijpend luisteren.
 • Squla, hier kunnen de kinderen elke dag tot 15:30 uur op werken, ook woensdagmiddag

groep 3:

 • via thuis.veiliglerenlezen.nl oefenen met lezen, woordenschat en leesbevordering (inlog)
 • woordenlijst en themabrief zijn ook op de website onder de groep te vinden

Alle groepen:

 • Voor alle groepen op de basisschool is het zeer wenselijk dat kinderen thuis
  ook dagelijks lezen en/of voorgelezen worden. In de groepen besteden we op diverse manieren aandacht aan boeken, leesplezier en boek promotie.
 • individueel waar nodig wordt werk meegegeven om thuis te oefenen of af te maken
 • Leerlingen kunnen thuis digitaal bij heel veel oefenmateriaal komen via onze website. Hiervoor moet u als ouder wel een inlog op de website aanvragen. Dit staat nml. onder het beveiligde gedeelte van de website, achter de inlog.

Kleuters, gr. 1/ 2:

 • kinderen die buiten de klas extra ondersteuning krijgen voor de uitbreiding van hun woordenschat krijgen elk thema (3/4 weken) de praatplaat en de woorden vooraf  mee naar huis met het verzoek daar thuis ook mee te oefenen.
 • Het thema, oefeningen en nuttige spelletjes worden steeds in Classroom geplaatst op de dag waarop gestart wordt met het nieuwe thema. Vaak ook nog een aankondiging via de Parro app.