Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is momenteel als volgt samengesteld:

Ouders:

Vanuit team:

Elke school moet volgens de wet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben. De MR lijkt op de Ondernemingsraad bij een bedrijf. De directie heeft de zeggenschap over de school, de leerkrachten en ouders hebben via de MR medezeggenschap.

Voor plannen over sommige onderwerpen heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; over andere onderwerpen heeft de medezeggenschapsraad advies- of informatierecht. De werkwijze van de MR is verder geregeld in het reglement, zie hieronder. 

Daarmee zijn ook twee verschillen gegeven met de Ouderraad (OR):
– de MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten
– de MR gaat over meer bestuurlijke zaken en niet, zoals de OR, over de extra’s buiten de les.

De MR heeft zich de afgelopen jaren beziggehouden met o.a. de voor-, tussen- en naschoolse opvang, het schoolplan, het formatieplan, de begroting, de tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen en de communicatie tussen ouders en de school.

De MR is ook vertegenwoordigd in de GMR, de overkoepelende MR, voor zaken die alle 11 openbare basisscholen vallend onder de Stichting Amstelwijs aangaan.

De MR vergadert ca. 7x per jaar, steeds om 19.30 uur op de school.
De notulen worden gepubliceerd op www.kindercampusking.nl, zie hieronder.

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn altijd van harte welkom. Meld u bij de leden van de medezeggenschapsraad (zie boven) of op ons gemeenschappelijk mailadres:  mr@kindercampusking.nl.

De vergaderingen zijn openbaar. Wilt u een vergadering bijwonen, dan graag even aanmelden bij voorzitter of secretaris.
Vergaderdata MR 2020-2021 zijn: 28 september, 12 november, 7 januari 2021, 1 maart, 29 april, 14 juni

Graag tot ziens!!

 

Notulen MR 2020-2021 

Notulen MR 14 juni 2021

Notulen MR 29 april 2021

Notulen MR 1 maart 2021

Ingelaste MR bijeenkomst over verlenging lockdown 21 januari 2021

Notulen MR 7 januari 2021

Ingelaste MR bijeenkomst over Noodplan, oktober 2020

Notulen MR 28 september 2020

Notulen MR 11 augustus 2020

 

Jaarstukken 12-11-2020

MR jaarverslag 2019-2020

Jaarverslag OR 2019-2020

financiele toelichting OR 19-20

financieel overzicht OR 19-20

resultatenrekening OR 19-20

verslag jaarvergadering 12 november 2020