Elke school moet volgens de wet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben.
De directie heeft de zeggenschap over de school, de leerkrachten en ouders hebben via de MR medezeggenschap.

Voor plannen over sommige onderwerpen heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; over andere onderwerpen heeft de medezeggenschapsraad advies- of informatierecht. De werkwijze van de MR is geregeld in het MR reglement 2022

Daarmee zijn ook twee verschillen gegeven met de Ouderraad (OR):
– de MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten
– de MR gaat over meer bestuurlijke zaken en niet, zoals de OR, over de extra’s buiten de les.

Op dit moment nemen onderstaande personen zitting in de MR:

Ouders:

Vanuit team:

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende raad voor zaken die alle 11 openbare basisscholen, vallend onder de Stichting Amstelwijs, aangaan.

De MR houdt zich o.a. bezig met het schoolplan, het formatieplan, de begroting, de tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen en de communicatie tussen ouders en de school.

Er wordt ca. 7x per jaar vergaderd om 19.30 uur op de school of via videobellen.
De notulen worden op deze pagina gepubliceerd.

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn altijd van harte welkom. Meldt u bij de leden van de medezeggenschapsraad (zie boven) of op ons gemeenschappelijk mailadres:  mr@kindercampusking.nl.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan graag even aanmelden bij voorzitter of secretaris.
Vergaderdata MR 2021-2022 zijn: 14 september, 4 november, 11 januari 2022, 24 maart, 10 mei, 30 juni

Graag tot ziens!

 

Notulen MR 2021-2022

MR notulen 30 juni 2022

MR notulen 10 mei 2022

MR notulen 24 maart 2022

MR notulen 11 januari 2022

Jaarvergadering 4 november 2021

Vergadering  4 november 2021

Vergadering 14 september 2021

 

Jaarstukken 4-11-2021

jaarverslag KCK MR 2020-2021

Jaarverslag OR 2021-2022

financieel jaarverslag or 2020-2021

Jaarrekening 2020-2021 plus begrotingsvoorstel 21-22

financieel overzicht OR 2020-2021

verslag jaarvergadering 12 november 2020