Elke school moet volgens de wet een Medezeggenschapsraad (MR) hebben.
De directie heeft de zeggenschap over de school, de leerkrachten en ouders hebben via de MR medezeggenschap.

Voor plannen over sommige onderwerpen heeft het schoolbestuur de instemming van de medezeggenschapsraad nodig; over andere onderwerpen heeft de medezeggenschapsraad advies- of informatierecht. De werkwijze van de MR is geregeld in het MR reglement 2022

Daarmee zijn ook twee verschillen gegeven met de Ouderraad (OR):
– de MR bestaat zowel uit ouders als uit leerkrachten
– de MR gaat over meer bestuurlijke zaken en niet, zoals de OR, over de extra’s buiten de les.

Op dit moment nemen onderstaande personen zitting in de MR:

Ouders:

Vanuit team:

Onze MR is ook vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Dit is de overkoepelende raad voor zaken die alle 11 openbare basisscholen, vallend onder de Stichting Amstelwijs, aangaan.

De MR houdt zich o.a. bezig met het schoolplan, het formatieplan, de begroting, de tevredenheidsenquête onder ouders en leerlingen en de communicatie tussen ouders en de school.

Er wordt ca. 7x per jaar vergaderd om 19.30 uur op de school of via videobellen.
De agenda en notulen worden op deze pagina gepubliceerd.

Vragen, opmerkingen of suggesties zijn altijd van harte welkom. Meldt u bij de leden van de medezeggenschapsraad (zie boven) of op ons gemeenschappelijk mailadres:  mr@kindercampusking.nl.

Wilt u een vergadering bijwonen, dan graag even aanmelden bij voorzitter of secretaris.
Vergaderdata MR 2022-2023 zijn: 29 september, 10 november (jaarverg.), 19 januari 2023, 30 maart, 25 mei en 6 juli

Graag tot ziens!

 

Agenda en Notulen MR 2022-2023

MR notulen 19 januari 2023

Notulen jaarvergadering 10 nov. 2022

MR notulen 10 november 2022

Agenda MR vergadering 10 nov. 2022

MR notulen 29 september 2022

Agenda MR vergadering 29 sept. 2022

 

Jaarstukken 10-11-2022

Agenda jaarvergadering 2022.docx

MR jaarverslag 2021-2022

KCK OR Jaarverslag 21_22 NL_EN

Financieel commentaar 2021-2022, new

Financial commentary 2021-2022, new

 

Notulen jaarvergadering 4 nov. 2021