Pestprotocol

Daar waar mensen samen zijn, kan gepest worden.
Als Kindercampus heb je daar dus mee te maken. De Kindercampus King wil daar graag reëel naar kijken. Ons streven is dat alle kinderen zich prettig en veilig voelen op de Kindercampus King.
Als Brede school hebben wij een aantal jaar geleden dit protocol opgesteld met alle partners (school, opvang, ouders, leerlingen). 
We hebben gezamenlijke regels die de hele dag door gelden waar je ook bent op de Kindercampus. Onze visie is in gezamenlijkheid besproken en opgesteld.
Dit jaar zijn wij gezamenlijk gaan werken met de sociaal-emotionele methode Kanjer. Dit protocol zal worden aangepast aan de Kanjer richtlijnen.

Pesten

We spreken van pesten wanneer een kind zich niet meer veilig voelt in de groep; niet zichzelf kan zijn. Dit kan worden veroorzaakt door herhaald onaangenaam gedrag gedurende langere tijd van een ander(e) kind(eren) jegens hem/haar. Hierbij is sprake van ongelijkwaardigheid. Het gepeste kind voelt dat het zich niet kan verweren.
Pesten kan in veel vormen voorkomen: van bijvoorbeeld een flauwe bijnaam gebruiken, tot slaan of dreigen via internet.

Bij pestgedrag zijn verschillende partijen betrokken:

 • Het gepeste kind;
 • De pester;
 • De (zwijgende) groep.

Ouders en leerkrachten kunnen een belangrijke, helpende rol spelen.
Het is van belang, duidelijk te zijn over de omgang met elkaar. Een respectvolle omgang voor iedereen, waarin agressief gedrag van niemand wordt geaccepteerd. Ouders en leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Kinderen moeten leren dat ze elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag. Als dat niet het gewenste effect heeft, brengen ze de ouders en leerkracht op de hoogte, zodat die hulp kunnen bieden.
Wanneer het binnen de school niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan ook de vertrouwenspersoon benaderd worden.

Omdat pesten zulke grote psychische gevolgen kan hebben voor kinderen, is het van groot belang er met elkaar duidelijke afspraken over te maken en deze ook na te leven. Hieronder volgen de afspraken/acties per groep:

A. Leerlingen
B. Leerkracht
C. De school
D. De ouders
E. Buitenschoolse opvang

A. Afspraken voor leerlingen:

 

1. Wij hebben respect voor elkaar.
Dit betekent:

 • Elkaar accepteren zoals we zijn: iedereen is anders en dat mag;
 • Rekening houden met de gevoelens van een ander;
 • Je lacht elkaar niet uit;
 • Je luistert goed naar wat de ander zegt, dus ophouden als iemand aangeeft, iets niet leuk te vinden
 • Je doet elkaar geen pijn.

2. Wij vertellen het als er gepest wordt, dat is geen klikken.
Dit betekent:

 • Praat erover als je weet dat iemand gepest wordt;
 • Praat erover als je pest en er niet zelf mee kunt stoppen;
 • Vertel het thuis of op school als je zelf gepest wordt;
 • Wees eerlijk over jouw rol in de gebeurtenis.

3. Wij helpen elkaar.
Dit betekent:

 • Iedereen echt helpen en geen partij kiezen;
 • Help mee de school zo te krijgen, dat iedereen zich veilig voelt;
 • Foutjes maken mag, dit hoort erbij, help elkaar.

4. Wij sluiten niemand buiten.
Dit betekent:

 • We streven ernaar dat – afhankelijk van de situatie – iedereen mag meespelen, mits de regels van het spel nageleefd worden;
 • Je mag een andere mening hebben.

5. Wij bedreigen of chanteren een ander niet.
Dit betekent:

 • Wij dwingen iemand niet iets te doen dat hij/zij niet wil.

6. Wij gaan respectvol om met de spullen van anderen.
Dit betekent:

 • We pakken niets af van een ander;
 • We maken geen dingen stuk van een ander;
 • We vragen of we iets mogen gebruiken/lenen;
 • We verstoppen andermans spullen niet;
 • Wij doen niet zielig.

B. Afspraken voor leerkrachten:

 

1. Elke melding van pesten wordt besproken.
Dit betekent:

 • Eerst bespreken met het gepeste kind;
 • Bespreken met de pester (afhankelijk van de situatie samen);
 • Ouders worden op de hoogte gesteld;
 • Op grond daarvan: vervolgstappen vaststellen (zie punt, 2, 3, en 4);
 • indien de situatie daar aanleiding toegeeft, zal er ook overleg plaatsvinden met bijv. de naschoolse opvang.

2. Indien gewenst, wordt het pesten in de groep besproken (overleg eerst met gepeste en de pester!).
Dit betekent:

 • Vragen of de groep ervan afwist;
 • Wat de groep gedaan heeft of had kunnen doen om het te voorkomen;
 • Hoe het in de toekomst zou moeten gaan.

3. Het pestprobleem wordt besproken met de Intern Begeleider en gemeld aan de directie.
Dit betekent:

 • Verslag maken van de gesprekken met pester en gepeste;
 • Bespreken van de gang van zaken in de klas;
 • Bespreking van de voortgang;
 • Intern begeleider, leerkracht en directie overleggen.

4. Afgesproken maatregelen worden duidelijk toegepast.
Dit betekent:

 • Zo spoedig mogelijke toepassing van de afgesproken maatregelen;
 • Maatregelen zijn afhankelijk van leeftijd en ‘recidivisme’.

5. Indien nodig wordt gezorgd voor begeleiding van pester en gepeste.
Dit betekent:

 • I.s.m. Intern Begeleider en directie wordt een adequate vorm van begeleiding (in- of extern) gezocht.

C. Afspraken/acties van de school richting ouders:

 

1. De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van het gepeste kind. (eventueel in aanwezigheid van de IB-er).
Dit betekent:

 • Ouders horen over het probleem e/o ouders vertellen over het probleem;
 • Vergroten inzicht, bespreken van achtergronden;
 • Duidelijkheid krijgen over omvang/feiten;
 • Op grond daarvan: vervolgstappen vaststellen/nemen;
 • Indien nodig, dit communiceren met pedagogische medewerk(st)er KinderRijk.

2. De leerkracht heeft een gesprek met de ouders van het pestende kind. (eventueel in aanwezigheid van de IB-er).
Dit betekent:

 • Ouders op de hoogte stellen van het probleem;
 • Vergroten inzicht, bespreken van achtergronden;
 • Duidelijkheid krijgen over omvang/feiten;
 • Op grond daarvan: vervolgstappen vaststellen/nemen;
 • Indien nodig, dit communiceren met pedagogische medewerk(st)er KinderRijk.

3. De leerkracht overlegt met IB-er en/of directie over vervolgstappen.
Dit betekent:

 • Wat gaat de leerkracht verder in de groep doen;
 • Moet IB-er iets met gepeste, pester of groep doen;
 • Onderneemt de directie actie om overige ouders op de hoogte te stellen i.v.m. pedagogisch klimaat in de groep? Zo ja: op welke wijze?
 • Op grond van bovenstaande: vervolgstappen vastleggen;
 • Indien nodig, dit communiceren met pedagogische medewerk(st)er KinderRijk.

4. De leerkracht houdt een 2e gesprek met ouders van direct betrokkenen. (eventueel in aanwezigheid van de IB-er e/o de directie).
Dit houdt in:

 • Op de hoogte brengen van plan van aanpak;
 • Doornemen van de maatregelen;
 • Bespreken van evt. ondersteunende actie door ouder(s) van beide leerlingen;
 • Afspreken hoe nu verder;
 • Indien nodig, dit communiceren met pedagogische medewerk(st)er KinderRijk.

D. Afspraken/acties van ouders:

 

 

1. Als ouders de indruk hebben, dat hun kind minder graag naar school gaat of vage klachten heeft, nemen zij contact op met de leerkracht.
Dit betekent:

 • Leerkracht op de hoogte stellen van wijziging;
 • Overleg over wel/niet ondernemen van (welke) actie;
 • Kennisnemen van visie/ideeën leerkracht.

2. Als ouders de indruk hebben, dat hun kind gepest wordt, zelf pest of dat er in de groep van hun kind gepest wordt, nemen zij dat serieus.
Dit betekent:

 • Leerkracht op de hoogte stellen;
 • Bespreekbaar (proberen te) maken bij eigen kind;
 • Zo objectief mogelijk naar verhalen van kind luisteren;
 • Stelling nemen tegen het pesten.

3. Ouders werken mee aan door school voorgesteld overleg en een met hen besproken plan van aanpak.
Dit betekent:

 • Bereid zijn het pesten tot staan te brengen;
 • Een open, reële houding naar school en kind.

4. Voor ouders en kinderen geldt: als je je niet tot de eigen leerkracht wil wenden, kun je contact opnemen met de contactpersoon. Voor ouders is dat Ingrid Schwarz en voor leerlingen is dat Juf Ingrid.
Dit betekent:

 • Bereid zijn er in elk geval melding van te maken;
 • Het belang onderschrijven om erover te praten.

E. Afspraken van KinderRijk naar: school, ouders, kinderen.

 

Als er op de opvang een situatie is, waarin een kind structureel gepest wordt of pest, neemt een van de pedagogisch medewerk(st)ers contact op met de leerkracht van het kind. Het kan ook gaan om een eenmalige gebeurtenis, die zo ernstig is dat contact tussen leerkracht, ouder en pedagogisch medewerk(st)ers wenselijk is. Samen kijken zij wat een mogelijke aanpak van het probleem is.
Hierover wordt een gezamenlijke afspraak gemaakt, die door medewerk(st)ers van de Martin Luther Kingschool, KinderRijk en de ouders wordt uitgevoerd.

Levert dit een gunstig resultaat op, dan kan de zaak worden afgesloten. Blijkt het probleem niet voldoende opgelost, dan is er opnieuw overleg nodig.