Samenvatting schoolondersteuningsprofiel  Kindercampus King

Openbare basisschool Kindercampus King vormt samen met de opvang, georganiseerd door Kinderrijk, een integraal kind centrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar.
De school is sinds januari 2015 in een nieuw gebouw gehuisvest, samen met de halve dagopvang en de naschoolse opvang. Het gebouw voor de opvang van 0 tot 4 jarigen grenst aan het schoolplein. De school telt ruim 300 leerlingen, verdeeld over 13 groepen.

Verbinding, veiligheid en groeigericht zijn de drie kernwaarden van dit IKC. Deze kernwaarden uiten zich in de visie en het beleid.

Kindercampus King is een school met een duidelijke structuur en een veilig pedagogisch klimaat. Er wordt  les gegeven (mbv GIP model), met zowel in de instructie als de verwerking ruimte voor 3 niveaus. De leerlingen werken met weektaken, waarin ook gedifferentieerd wordt.
Het is het streven van de school alle leerlingen te steunen in het zich optimaal ontwikkelen. De samenwerking binnen het integraal Kind Centrum tussen onderwijs en opvang wordt daarin als belangrijke toegevoegde waarde gezien. Ook wil de school de leerlingen steeds meer sturing leren geven over hun eigen leren.

De achtergrond van de leerlingen van de Kindercampus King is divers, zowel sociaal-economisch als qua culturele achtergrond. De school vindt het belangrijk dat iedereen mag zijn wie hij/zij is en vormt voor wat betreft de leerling populatie een realistische afspiegeling van de maatschappij.

Het team van de Kindercampus King is zich verder aan het ontwikkelen op het gebied van handelingsgericht werken: een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de behoeften van de leerling. Er wordt steeds meer gedacht en gewerkt vanuit onderwijsbehoeften van het kind, niet vanuit eventuele problemen of beperkingen van het kind.

De school heeft binnen het team de volgende specialisten:

  • taalcoördinator
  • media- en cultuurcoach
  • opgeleide anti-pest co. (incl. digitaal pesten)
  • natuur- en techniekco.
  • rekenco. in opleiding
  • twee IBers met diverse opleidingen (naast IB ook dyslexie, dyscalculie, PDO onderzoek, meerpresteerders etc)
  • master SEN (=special educational needs) in opleiding

De school heeft diverse specifieke onderwijsmaterialen in huis voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Er is aandacht en materiaal voor zogeheten meerpresteerders.

Vier ochtenden per week is er een onderwijsassistent voor de kleutergroepen en groep 3. Zij ondersteunt met name de taalontwikkeling, door met kleine groepjes niet-Nederlandstalige kinderen aan de taalontwikkeling te werken.
Ouders kunnen via de website van de school onder andere volgen met welk thema in de onderbouw op dat moment gewerkt wordt. Een tweede onderwijsassistent ondersteunt op divers gebied in de hogere groepen.
De school is rolstoeltoegankelijk.

Door de groepsgrootte van de klassen en diversiteit aan kinderen met extra onderwijsbehoeften die de school opvangt, is de ruimte voor het plaatsen van kinderen met extra onderwijsbehoefte beperkt.

Of uw kind – met mogelijk extra onderwijsbehoefte- geplaatst kan worden hangt uiteindelijk altijd af van de groepsgrootte en –samenstelling van de groep waarvoor u uw kind wilt aanmelden. Evenals van de op dat moment beschikbare deskundigheid die uw kind mogelijk nodig heeft.

De wet passend onderwijs is per 1 augustus 2014  ingevoerd en bracht een aantal veranderingen. Voor de meeste kinderen is er door de invoering van passend onderwijs in de dagelijkse praktijk niets veranderd. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, is met name de organisatie en de financiering veranderd. School ontvangt een som geld om die ondersteuning zelf te regelen.

In samenspraak met het team heeft de Kindercampus King besloten een groot gedeelte van deze gelden in te zetten in de vorm van extra “ondersteunend” personeel. Voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben blijkt het zeer effectief af en toe in kleine groepjes of individueel geholpen te worden. Wij hebben twee zeer bekwame onderwijsassistenten vast aan onze school verbonden. In de groepen 1-2-3, biedt de onderwijsassistent een woordenschat programma aan buiten de klas in kleine groepjes en ondersteunt het startende leesproces. In de overige groepen is er in enkele gevallen een mogelijkheid om kinderen buiten de klas hulp te bieden. Dit komt zowel deze leerlingen als de klas ten goede.

Alle leerlingen op de Kindercampus King verdienen onze volledige zorg en aandacht. Wij als team hebben de taak om ons onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht komt, passend bij haar/zijn leermogelijkheden. We stellen alles in het werk om de begeleiding zo goed mogelijk uit te voeren. Er wordt bij het aanbieden van de zorg gewerkt volgens de uitgangspunten van het handelingsgericht werken. Dat betekent dat we werken vanuit de onderwijsbehoeften van de leerlingen, waarbij de positieve aspecten het uitgangspunt vormen.

Onze school maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Amstelronde. www.amstelronde.nl

De onderwijsbehoefte van de leerling is het uitgangspunt bij passend onderwijs.
De ouders en de school dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvoeding, het welzijn en de ontwikkeling van het kind.
Ouderbetrokkenheid in de vorm van educatief en pedagogisch partnerschap betekent dat ouders en school elkaar steunen, actief samenwerken en elkaar aanspreken op hun opvoedtaak. We doelen dan op betekenisvolle betrokkenheid en communicatie over en weer.

De organisatie van de zorg:
De leerkracht:
De leerkracht is de belangrijkste spil in het onderwijs. De leerkracht signaleert en anticipeert binnen de groep.

Om een zo breed mogelijk aanbod aan alle leerlingen te bieden, werkt de leerkracht binnen de klas met een groepsplan. De onderwijsbehoeften van de leerlingen worden benoemd in de vorm van doelen, die worden nagestreefd. De ondersteuning en begeleiding die nodig zijn om de doelen te bereiken, worden beschreven. Indien nodig ook in een individueel plan van aanpak, een OPP(= ontwikkelingsperspectief).

Er wordt per vakgebied gedifferentieerd waar nodig. In de groep wordt gewerkt met het GIP model.(GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en Didactisch handelen) Het is een didactisch handelingsmodel dat zelfstandig werken bevordert. Kinderen kunnen op hun eigen niveau werken, alleen of in groepjes, en instructie krijgen als ze het nodig hebben. Er is een instructietafel voor kinderen die verlengde instructie, een andere vorm van instructie of instructie in andere leerstof (bijvoorbeeld omdat zij al verder of dieper in bepaalde stof zijn) nodig hebben. Kinderen met een vraag leggen een blokje op hun tafel, en werken dan verder totdat de leerkracht langskomt.De leerkracht loopt vaste rondes, zodat elke leerling weet wanneer de leerkracht bij hem/haar is voor uitleg.

De leerkracht is het eerste aanspreekpunt voor ouders over hun kind en het reilen en zeilen in de klas.

De Intern Begeleider (IB):

De coördinatie van de zorg is in handen van de interne begeleiding. Jacqueline v.d. IJssel is de IB-er voor de groepen 1 t/m 5 Jacqueline van Leeuwen voor de groepen 6,7,8. De intern begeleider (IB-er) ondersteunt de leerkrachten. De IB-er heeft regelmatig groepsbesprekingen (3 x per jaar) met de leerkrachten. Tijdens deze besprekingen worden de organisatie, het groepsplan en ook de resultaten besproken. Ook wordt een enkele leerling besproken indien nodig.
Hieruit volgen afspraken voor observaties in de klas, buiten de klas of bv het afnemen van een pdo. (pedagogisch didactisch onderzoek). Ook kan de IB-er leerlingen bespreken met externe professionals zoals: de ambulant begeleider speciaal onderwijs, logopediste, of het ZAT team: Schoolmaatschappelijk werk, GGD, IB-ers, eventueel ook de ouders en directie. Zij denken mee in het formuleren van specifieke onderwijsbehoeften.

Het ZAT team komt 4 x per jaar bijeen voor leerling besprekingen en zorgvragen. Hieruit kan de wens voor een OT (ondersteuningsteam) voortkomen. Dit is  een overleg met alle betrokkenen bij de leerling, de leerkracht, de ouders, de IBer en eventueel instanties. Dit overleg en hier gemaakte afspraken worden vastgelegd in een groeidocument.

De logopediste van O&A komt jaarlijks op bezoek in de onderbouw om te screenen en eventueel te onderzoeken en te verwijzen naar een logopediepraktijk.

De IBer coördineert de zorg rond leerlingen in samenspraak met leerkrachten en directie. Soms verloopt de ontwikkeling van een leerling ondanks de extra begeleiding niet zoals gewenst. Er kan dan in overleg een onderzoek geadviseerd worden.
De IBer verzamelt alle gegevens over de vorderingen en begeleiding die er tot dan toe is geboden zodat de onderzoeker een goed beeld heeft van de leerling. Het onderzoek wordt afgenomen door een orthopedagoog of onderwijsconsulent werkzaam bij het samenwerkingsverband.
Hiermee proberen we duidelijkheid te krijgen over mogelijke oorzaken van de problemen die zich voordoen. Wij krijgen dan ook gerichte handelingsadviezen voor in de groep.
Ook komt het voor dat we in overleg met de ouders de afspraak maken dat een leerling voor een bepaald vak (of meerdere vakken) met een aangepast programma gaat werken. Of dat een leerling een specifieke onderwijsbehoefte heeft om goed te functioneren. Dit programma of deze aanpak wordt uitgebreid beschreven in een OPP (ontwikkelingsperspectief).

Ook zijn er leerlingen voor wie de basisinstructie nauwelijks nodig is. Zij werken de basisstof in vlot tempo door en krijgen daarna meer uitdagende opdrachten. Ook deze groep komt aan de instructietafel bij de leerkracht om de voor hen nodige begeleiding te ontvangen. Naast het weekrooster waar de lessen en instructie momenten voor de groep in opgenomen zijn heeft ieder kind ook zijn/haar eigen weektaak. De weektaak is aangepast aan het kind. Voor kinderen die meer aan kunnen, staan er uitdagende en plus opdrachten in. Voor kinderen die extra oefening nodig hebben op een bepaald gebied staan die oefeningen opgenomen. Daarnaast is er keuzewerk.

De directie:
De directie is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van het gegeven onderwijs en derhalve ook voor de zorgkwaliteit.

Vertrouwelijkheid:
Alle toets uitslagen, onderzoeksverslagen, observatie en gespreksverslagen worden bewaard in het digitale leerlingendossier. De inhoud hiervan is alleen toegankelijk voor school en wordt alleen verstrekt aan derden als ouders hiervoor toestemming geven. Ouders hebben het recht op inzage, de dossiers worden vijf jaar nadat de leerling van school is vernietigd.

Besprekingen en onderzoeken gaan altijd in overleg en met toestemming van de ouders!

Hieronder het gehele Schoolondersteuningsprofiel Kindercampus King
SOP Kindercampus King 2015