onderwijs

Bij ons onderwijs ligt het accent op de cognitieve ontwikkeling van onze leerlingen, maar ook de sociale/emotionele, sportieve/motorische en kunstzinnige/creatieve vorming komen ruim aan bod.
In groepen 1 en 2 staat ‘spelend leren’ centraal en haken wij zoveel mogelijk aan op de ervaring van de kinderen.
Wij vinden het belangrijk de kinderen veel aan te bieden op ieder gebied zodat zij zelf kunnen ontdekken wat hen goed ligt en daar keuzes in kunnen maken.

We zien zelfstandigheid, samenwerken en een eigen verantwoordelijkheid als een belangrijk onderdeel van onze pedagogisch-didactische aanpak. Zelfstandigheid vergroot het zelfvertrouwen van de leerlingen en de betrokkenheid bij het werk. Hierdoor leren de leerlingen zelf verantwoordelijkheid te dragen voor hun werk.

Onze verwachtingen van de leerlingen zijn hoog, omdat we er graag uit halen wat er in zit. We stimuleren de kinderen maximaal te presteren, maar letten vanzelfsprekend ook op inzet en motivatie. Verschillen zijn er om rekening mee te houden. Daarom vinden wij dat zowel leerlingen met leerachterstanden als leerlingen die op of bovengemiddeld functioneren onze zorg en aandacht verdienen.

De leerlingen staan in ons onderwijs centraal en daarom werken wij met een team van leerkrachten die zich kunnen inleven in de leef- en belevingswereld van alle leerlingen.

Naast de basisvakken rekenen, taal en lezen behandelen we de zaakvakken zoals geschiedenis, biologie en aardrijkskunde op een geïntegreerde en thematische manier. We leggen het accent op onderzoekend leren, samenwerken, creativiteit, probleemoplossend vermogen en vaardigheden op het gebied van ICT.

Samenwerken, samen leren en samen ontdekken beperkt zich bij Kindercampus King niet alleen tot de eigen klas. We zorgen ervoor dat verschillende leeftijdsgroepen door de Campus heen ook samen werken. Leerlingen uit de oudste groepen treden op als een soort mentoren voor de jongere leerlingen. Zij helpen jongere leerlingen bijvoorbeeld met ICT vraagstukken. Ze assisteren bij het aanvankelijk lezen in groep 3, lezen voor aan peuters, ondersteunen bij sport- en spel momenten en laten andere leerlingen kennis maken met techniek.

Wilt u meer weten over ons onderwijs? Raadpleeg dan de schoolgids.