Jeugdgezondheidszorg van de GGD op de basisschool
In de eerste 4 levensjaren kunnen ouders met hun kinderen een consultatiebureau
bezoeken voor voorlichting, medische controle, opvoedingsadviezen en de inentingen in
het kader van het Rijksvaccinatieprogramma, ter voorkoming van infectieziekten.
Vervolgens vindt in het basisonderwijs op 2 momenten een screening en onderzoek ten
aanzien van de gezondheid en ontwikkeling van het kind plaats. Dit vindt plaats in het
jaar dat het kind 5 of zes jaar wordt en in groep 7.

Onderzoek 5 jarigen
De assistente onderzoekt bij alle kinderen, die dat jaar 5/6 jaar zijn of gaan worden, het
gehoor, het gezichtsvermogen, de lengte en het gewicht. Dit onderzoek vindt plaats op
school.
U krijgt tevens een vragenlijst toegestuurd. Op deze vragenlijst kunt u aangeven of u
vragen of zorgen heeft over de gezondheid, de ontwikkeling of het gedrag van uw kind.
Als hier aanleiding toe is, krijgt u een uitnodiging voor een onderzoek door de schoolarts
op de GGD-vestiging.

Onderzoek kinderen groep 7
In groep 7 wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek bij
de verpleegkundige. Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:
lichamelijke groei en ontwikkeling, gezondheid, opvoeding, gedrag, zelfvertrouwen en
sociale contacten. Op indicatie is er aandacht voor het gezichtsvermogen en het gehoor.
Als ouder ontvangt u van tevoren een vragenlijst om in te vullen, ter voorbereiding op
het onderzoek.

Onderzoek op indicatie
Als er specifieke signalen zijn vanuit school, u hebt vragen over de gezondheid of
ontwikkeling van uw kind, dan kan er altijd een onderzoek op indicatie plaatsvinden. U
kunt bij de schoolarts of -verpleegkundige onder andere terecht met vragen over de
groei, (over)gewicht, horen, zien, motoriek, lichamelijke en psychosociale ontwikkeling
van uw kind.

Vaccinaties in het kader van Rijksvaccinatieprogramma
Alle kinderen krijgen in het jaar dat zij 9 jaar worden een uitnodiging voor twee
inentingen: BMR (bof, mazelen en rode hond) en DTP (difterie, tetanus en polio).
Alle meisjes krijgen in het jaar dat zij 13 jaar worden een uitnodiging voor vaccinatie
tegen baarmoederhalskanker, de HPV-vaccinatie.

Zorgoverleg
Meerdere malen per jaar vindt er op alle scholen in Amstelland overleg plaats tussen de
intern begeleider(s), de schoolmaatschappelijk werker van Altra en de sociaal
verpleegkundige van de GGD. Het doel van dit overleg is vroegtijdige signalering en
aanpak van problemen bij leerlingen. Alle leerlingen waar zorgen over zijn, kunnen ter
consultatie in dit overleg worden ingebracht. Ook leerlingen die net een schoolwisseling
achter de rug hebben of kinderen met een regelmatig schoolverzuim worden mogelijk in
het zorgoverleg besproken.
In alle gevallen is het privacyreglement van de GGD van toepassing.

Arts: Barry Oe (boe@ggd.amsterdam.nl)
Verpleegkundige: Yvette Saan (ysaan@ggd.amsterdam.nl)
Assistente: Mathilde Buijs (mbijs@ggd.amsterdam.nl)

GGD Amsterdam-Amstelland: 0900-0400580Jeugdgezondheidszorg-van-de-GGD-op-de-basisschool